Podręcznik wdrażania Emerson Highpointe Cf205bs00

Emerson Highpointe Cf205bs00 to przełomowy podręcznik wdrażania, który zapewnia zaawansowaną wiedzę w zakresie wdrażania i zarządzania infrastrukturą IT. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące wdrażania i zarządzania systemem Highpointe, a także informacje na temat najnowszych funkcji i aktualizacji. Podręcznik również oferuje szczegółowe kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować system i uzyskać dostęp do wszystkich funkcji. Ponadto podręcznik zawiera informacje na temat wsparcia technicznego oraz narzędzi diagnostycznych, które można wykorzystać, aby zapewnić niezawodność i wydajność systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wdrażania Emerson Highpointe Cf205bs00

Dzięki profilom konfiguracji połączonym z często używanymi w edukacji ustawieniami MDM, większość rozwiązań MDM może automatycznie stosować te ustawienia i zasady na urządzeniach od razu po ich zarejestrowaniu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczania urządzeń, ułatwiania komunikacji i współpracy oraz personalizowania iPadów w celu dostosowania ich do różnych stylów nauki i wymagań, obejrzyj wideo: Personalize Devices for Learners (Personalizowanie urządzeń dla uczniów).

W edukacji istnieje kilka często stosowanych ustawień zarządzania. Niektóre popularne ograniczenia i ustawienia przedstawione zostały poniżej — wraz z ich implikacjami.

Ograniczenia

Poniższe ograniczenia są często używane w środowiskach edukacyjnych. Większość spośród tych ograniczeń działa tylko na urządzeniach nadzorowanych. Aby uzyskać więcej informacji na temat nadzoru, zobacz: Nadzór nad urządzeniami Apple w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

 • Allow Manual VPN creation (Pozwalaj na ręczne tworzenie VPN): Rozwiązanie MDM może ograniczać użytkownikowi możliwość ręcznego konfigurowania połączeń VPN. Zapewnia to przekazywanie przez usługi filtrowania udostępniane przez organizację wszystkich żądań internetowych wysyłanych z urządzeń uczestników zajęć. Wymagany jest system iOS 11 lub nowszy.

 • Allow System App Removal (Pozwalaj na usuwanie aplikacji systemowych): To ograniczenie uniemożliwia użytkownikom usuwanie wbudowanych aplikacji, takich jak Mail i Kalendarz.

 • Show or Hide apps (Pokaż lub ukryj aplikacje): Rozwiązanie MDM może konfigurować, które aplikacje mogą być używane. Ukrywać można dowolne aplikacje wbudowane oraz aplikacje innych firm, za wyjątkiem Telefonu (na iPhonie) oraz Ustawień. Ukryte aplikacje mogą nadal zajmować miejsce na urządzeniu, ale nie można ich używać. Wymagany jest system iOS 9. 3 lub nowszy.

  Uwaga: Po wdrożeniu wielu profili pokazujących i ukrywających aplikacje (na przykład profilu urządzenia oraz profilu użytkownika na iPadzie używającym funkcji Wspólny iPad), wynikowy zestaw aplikacji stanowi kombinację ustawień z tych profili. Na przykład, jeśli profil urządzenia wymaga pokazywania tylko aplikacji Zegar i Safari, a profil użytkownika wymaga pokazywania tylko aplikacji Mail i Safari, widoczna będzie tylko aplikacja Safari.

 • Allow installing apps (Pozwalaj na instalowanie aplikacji): Gdy nie pozwolisz na instalowanie aplikacji, App Store jest wyłączony na urządzeniu, a jego ikona jest usunięta z ekranu początkowego.

  Uwaga: Nie blokuje to możliwości instalowania aplikacji przez rozwiązanie MDM.

 • Allow Safari (Pozwalaj na Safari): iPady zawierają Safari — przeglądarkę Internetu firmy Apple. Istnieje możliwość wyłączenia Safari przy użyciu rozwiązania MDM i profili konfiguracji. Wyłączenie Safari może uniemożliwić działanie wielu funkcji systemu iPadOS oraz aplikacji innych firm. Nie można będzie na przykład otwierać łączy w wiadomościach pocztowych. W celu zapewnienia komfortu korzystania z urządzenia należy unikać blokowania Safari. Aby ograniczyć dostęp do nieodpowiednich treści, zobacz Używanie filtru zawartości.

 • Allow modifying account settings (Pozwalaj na modyfikowanie ustawień kont): Gdy ta opcja jest ograniczona, użytkownicy nie mogą tworzyć nowych kont ani zmieniać swojej nazwy, hasła i innych ustawień dotyczących konta. Zalecamy używanie tego ograniczenia podczas korzystania z funkcji Wspólny iPad, dzięki czemu uczestnicy zajęć będą mogli używać tylko swoich zarządzanych Apple ID.

 • Allow Erase All Content and Settings (Pozwalaj na wymazywanie całej zawartości i wszystkich ustawień): W systemie iOS 8 lub nowszym, gdy ta opcja jest wyłączona, użytkownicy nie mogą wymazać swojego urządzenia i przywrócić go do ustawień fabrycznych z poziomu aplikacji Ustawienia. Użytkownicy mogą nadal wymazać urządzenie przy użyciu Findera (w systemie macOS 10. 15 lub nowszym) lub iTunes (w systemie macOS 10. 14 lub starszym), podłączając je przez USB.

 • Allow configuring restrictions (Pozwalaj na konfigurowanie ograniczeń): Gdy ta opcja jest wyłączona, użytkownik nie może ustawiać na swoim urządzeniu własnych ograniczeń. Uniemożliwia to użytkownikom ustawianie ograniczeń niezgodnych z ograniczeniami ustalonymi przez organizację. Urządzenia obsługują także zdalne wymazywanie kodu ograniczeń przy użyciu rozwiązania MDM.

 • Allow pairing with non-Apple Configurator hosts (Pozwalaj na łączenie w parę z komputerami bez aplikacji Apple Configurator): Gdy ta opcja jest wyłączona, użytkownicy nie mogą łączyć iPada w parę z komputerem. Aby użytkownicy mogli łączyć urządzenia nadzorowane w parę z komputerem, niezbędne jest włączenie możliwości łączenia w parę podczas aktywacji urządzenia.

 • Allow installing configuration profiles (Pozwalaj na instalowanie profili konfiguracji): Gdy ta opcja jest wyłączona, użytkownicy nie mogą ręcznie instalować profili konfiguracji. W ten sposób można uniemożliwić użytkownikom instalowanie profili niezgodnych z ustawieniami danej organizacji.

Dodatkowe ustawienia MDM

Niektóre rozwiązania MDM mogą oferować jedno lub więcej dodatkowych ustawień:

 • Mark specific managed apps as non-removable (Oznacz określone aplikacje zarządzane jako nieusuwalne): W systemie iOS 14 lub nowszym, oraz iPadOS 14 lub nowszym, pozwala to zapewnić stałą obecność na urządzeniach uczestników zajęć aplikacji o znaczeniu krytycznym, na przykład służących do filtrowania zawartości.

 • Set time zone (Ustaw strefę czasową): W systemie iOS 14 lub nowszym, oraz iPadOS 14 lub nowszym, polecenie MDM pozwala zapewnić używanie przez wszystkie urządzenia właściwej strefy czasowej — bez konieczności ich dotykania. Jeśli to ustawienie nie jest włączone, użytkownicy muszą skonfigurować ustawianie strefy czasowej przy użyciu usług lokalizacji.

 • Get eSIM EID (Pobierz identyfikator EID karty eSIM): W systemie iOS 14 lub nowszym, oraz iPadOS 14 lub nowszym, rozwiązanie MDM może pobierać identyfikator karty eSIM (EID), który wraz z identyfikatorem IMEI stanowi ważną informację podczas rozwiązywania problemów związanych z urządzeniami używającymi sieci komórkowej.

 • Home screen layout (Makieta ekranu początkowego): W systemie iOS 9. 3 lub nowszym rozwiązanie MDM może konfigurować położenie ikon aplikacji na ekranie początkowym urządzenia zarządzanego, włączając w to zawartość folderów oraz zawartość Docka. Użytkownicy nie mogą zmieniać położenia ikon.

 • Wi-Fi settings (Ustawienia Wi-Fi): Rozwiązanie MDM może konfigurować ustawienia Wi-Fi na urządzeniu, między innymi WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise oraz 802. 1X. Urządzenia korzystające tylko z sieci Wi-Fi, takie jak iPod touch i niektóre modele iPadów, muszą połączyć się z siecią Wi-Fi, aby zostać zarejestrowane w rozwiązaniu MDM za pośrednictwem usługi Apple School Manager. Jeśli połączenie z siecią uczelnianą wymaga profilu konfiguracji, konieczne może być użycie tymczasowej sieci wdrożeniowej. Zdalna zmiana profilu Wi-Fi wymaga wcześniejszego usunięcia istniejącego profilu z urządzenia, co może spowodować rozłączenie z siecią Wi-Fi przed użyciem nowego profilu. Z tego powodu przed wdrożeniem uaktualnionego profilu Wi-Fi należy tę funkcję starannie przetestować.

 • Passcode policy (Zasada dotycząca kodów): Gdy iPad jest zablokowany przy użyciu kodu, nikt oprócz użytkownika nie ma do niego dostępu (włączając w to organizację), a dane przechowywane na urządzeniu są chronione. Przy użyciu rozwiązania MDM można włączyć konieczność podawania kodu na iPadzie, a także ustalić różne poziomy złożoności kodu, dotyczące długości, znaków specjalnych oraz czasu jego ważności.

  Uwaga: Rozwiązanie MDM pozwala na zdalne wymazanie kodu, gdy urządzenie jest połączone z Internetem. Po ponownym uruchomieniu iPada nie może on łączyć się z zabezpieczonymi sieciami Wi-Fi, dopóki nie zostanie wprowadzony kod. Może to uniemożliwić zdalne wymazanie kodu.

 • Web clips (Wycinki witryn): Wycinek witryny to ikona na ekranie początkowym urządzenia, otwierająca witrynę lub adres URL. Wycinki witryn mogą opcjonalnie uruchamiać pełnoekranowe aplikacje sieciowe. Mogą także działać bez połączenia z siecią, wykorzystując lokalny magazyn danych HTML5. Profile konfiguracji mogą zawierać wycinki witryn z własnym tytułem i ikoną. Wycinki te opcjonalnie mogą być nieusuwalne. Wycinki witryn mogą wskazywać uczestnikom zajęć określone witryny sieciowe do celów edukacyjnych. Więcej informacji na temat wycinków witryny na urządzeniu można uzyskać na WebClip profile page (strona poświęcona wycinkom witryny) w dokumentacji dla deweloperów Apple.

 • User unenrollment (Wyrejestrowywanie użytkownika): Wiele rozwiązań MDM oferuje aplikacje samoobsługowe lub wycinki witryn zapewniające dodatkowe funkcje, nieobecne w standardowym zestawie funkcji MDM wbudowanych do systemów iOS i iPadOS. Niektóre interfejsy samoobsługowe pozwalają użytkownikom na zdalne wyrejestrowywanie urządzeń z MDM. Jeśli organizacja chce uniemożliwić użytkownikom wyrejestrowanie z MDM, należy wyłączyć tę funkcję. Aby dowiedzieć się, jak uniemożliwić użytkownikom wyrejestrowanie urządzeń, zajrzyj do dokumentacji udostępnianej przez dostawcę rozwiązania MDM.

Optymalizacja sieci Wi-Fi

Wiele szkolnych sieci Wi-Fi zostało zaprojektowanych z myślą o zapewnianiu zasięgu w określonych klasach, a nie w celu obsługi jednoczesnego korzystania z wielu urządzeń w całej szkole. Należy przyjąć — niezależnie od typu wdrożenia — że każdy nauczyciel i każdy uczestnik zajęć może używać urządzeń Apple przed, w trakcie oraz po zajęciach, konieczne jest więc zaplanowanie infrastruktury do obsługi dużej liczby urządzeń na danym obszarze.

Dobry projekt sieci Wi‑Fi rozpoczyna się od ustalenia, w jaki sposób sieć ta ma być używana. Pierwszym krokiem w ustalaniu potrzeb użytkowników jest rozmowa z nauczycielami, administratorami i personelem technicznym. Ważną częścią tego procesu jest analiza sieci bezprzewodowej (RF Site Survey). Kolejną dobrą praktyką jest zaprojektowanie sieci z myślą o rzeczywistych wdrażanych urządzeniach klienckich. Po zakończeniu wdrożenia należy zweryfikować raport dotyczący danego miejsca, aby upewnić się, że osiągnięto odpowiedni zasięg, pojemność i przepustowość.

Nazywanie sieci

Podczas konfigurowania sieci należy również wziąć pod uwagę nazwy sieci. W niektórych organizacjach konieczne może okazać się utworzenie wielu identyfikatorów usługi (SSID) do różnych celów, na przykład sieci przeznaczonej dla pracowników kontraktowych lub sieci dla gości. Obecność identyfikatorów SSID zwiększa ruch w sieci, nie należy więc tworzyć ich więcej, niż to konieczne, aby zapewnić wystarczającą przepustowość dla danych. Zalecane jest użycie trzech SSID lub mniejszej ich liczby.

Zasięg

Celem projektu sieci opartej na zasięgu jest zapewnienie docierania sygnału Wi-Fi do wszystkich miejsc, w których sygnał ten jest wymagany, w tym przestrzeni wspólnej, siłowni i kawiarni. Pełny zasięg Wi-Fi zapewnia ciągłą współpracę i poszerza granice klasy.

Pojemność

Zasięg sieci Wi-Fi jest ważny, ale najważniejsza jest możliwość jednoczesnej obsługi odpowiedniej liczby urządzeń. Upewnij się, że masz odpowiednią liczbę punktów dostępowych (AP), pozwalającą na obsługę wszystkich użytkowników korzystających jednocześnie z sieci w danym środowisku. Projekt sieci oparty na pojemności może obejmować użycie jednego punktu dostępowego w każdej klasie. Moc wyjściowa każdego punktu dostępowego może zostać zmniejszona, aby sygnał Wi-Fi punktu dostępowego z danej klasy nie docierał do pozostałych klas.

Przepustowość

Dostęp do materiałów edukacyjnych i pracy w klasie wymaga odpowiedniej przepustowości łącza z Internetem. Warto rozważyć wcześniejsze wdrożenie starannie zaplanowanej i monitorowanej grupy urządzeń testowych, które mogą zapewnić niezbędne dane dotyczące wymagań pełnego wdrożenia.

Skontaktuj się z dostawcą Internetu, aby uzyskać więcej informacji na temat przepustowości sieci wymaganej przez Twoją organizację.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Optymalizacja korzystania z sieci Wi-Fi w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

Certyfikaty i 802. 1X

Twoja organizacja może zabezpieczać sieci i połączenia przy użyciu certyfikatów cyfrowych. W przypadku standardu 802. 1X należy upewnić się, że serwer RADIUS skonfigurowany jest do obsługi co najmniej jednego protokołu uwierzytelniania używanego w sieci i obsługiwanego przez urządzenia Apple.

Aby uzyskać więcej informacji na temat 802. 1X, zobacz: Przyłączanie urządzeń Apple do sieci 802. 1X w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

Jak działają urządzenia Apple z usługą powiadomień push firmy Apple (APN)

Rozwiązania MDM utrzymują ciągłą komunikację z urządzeniami Apple w sieciach publicznych i prywatnych, używając usługi powiadomień w trybie push firmy Apple (APN). Za pośrednictwem APN urządzenia Apple otrzymują informacje o uaktualnieniach, zasadach MDM oraz otrzymywanych wiadomościach. Rozwiązania MDM wymagają użycia wielu certyfikatów, w tym certyfikatu APN (w celu komunikacji z urządzeniami), certyfikatu SSL (w celu zapewnienia bezpieczeństwa) oraz certyfikatu pozwalającego na podpisywanie profili konfiguracyjnych. com/guide/deployment/dep2de55389a">Konfigurowanie urządzeń do obsługi powiadomień APN w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple oraz artykułach Wsparcia Apple: Jeśli urządzenia Apple nie otrzymują powiadomień w trybie push Apple oraz Korzystanie z produktów Apple w sieciach korporacyjnych.

Ograniczenie liczby znaków:250

Maksymalna liczba znaków to 250.

Dziękujemy za komentarz.

Czym jest zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM)?

Urządzenia iOS, iPadOS, macOS oraz tvOS zawierają wbudowany szablon roboczy obsługujący zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM). MDM umożliwia bezpieczne konfigurowanie urządzeń drogą bezprzewodową za pośrednictwem wysyłanych do nich profili i poleceń, niezależnie od tego, czy urządzenia należą do użytkownika, czy do organizacji. Możliwości MDM obejmują uaktualnianie oprogramowania oraz ustawień urządzeń, nadzorowanie zgodności z zasadami organizacyjnymi, a także zdalne wymazywanie oraz zdalne blokowanie urządzeń. Użytkownicy mogą zarejestrować w MDM własne urządzenia, natomiast urządzenia należące do organizacji mogą zostać zarejestrowane w MDM automatycznie przy użyciu usługi Apple School Manager (dla edukacji).

Sposób działania MDM

Gdy profil rejestracji zostanie zaakceptowany (przez urządzenie lub przez użytkownika), do urządzenia dostarczane są profile konfiguracji zawierające pakiety danych. Następnie możesz bezprzewodowo dystrybuować, zarządzać i konfigurować aplikacje i książki kupione za pomocą usługi Apple School Manager. Aplikacje mogą być instalowane samodzielnie przez użytkowników lub instalowane automatycznie, zależnie od ich rodzaju, sposobu przypisania do urządzenia oraz tego, czy dane urządzenie jest urządzeniem nadzorowanym.

Czym jest nadzór?

Nadzór nad urządzeniem oznacza zwykle, że jest ono własnością tej organizacji. Funkcja ta zapewnia dodatkową kontrolę nad konfiguracją urządzenia oraz umożliwia stosowanie dodatkowych ograniczeń.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Nadzór nad urządzeniami Apple w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

Zagadnienia związane z wyborem rozwiązania MDM

Istnieje wiele rozwiązań MDM oferowanych przez różnych producentów. Przed wybraniem rozwiązania MDM należy ocenić, jakie jego aspekty są najważniejsze z punktu widzenia danej organizacji, na przykład opcje hostingu lub cena. Poniższe porady mogą pomóc w podjęciu decyzji.

Porada: Jest niezwykle istotne, aby wybrać odpowiednie rozwiązanie MDM przed wdrożeniem urządzeń. Zmiana w trakcie wdrażania może wymagać wymazania wszystkich urządzeń i ponownej ich rejestracji.

 • Lokalizacja na serwerze lokalnym lub w chmurze: Rozwiązanie MDM może być zlokalizowane na serwerze lokalnym lub w chmurze. MDM to lekki protokół oparty o HTTPS, pozwalający na zarządzanie urządzeniami znajdującymi się w dowolnym miejscu na świecie, zapewniający niski przesył danych, dzięki czemu nadaje się on idealnie do zlokalizowania w chmurze. Jeśli Twoja organizacja wybierze rozwiązanie internetowe (czyli zlokalizowane w chmurze), pozwoli to na znaczne zredukowanie lub całkowite pominięcie wielu kroków konfiguracyjnych opisanych w tym dokumencie.

 • Obsługa urządzeń: Niektóre rozwiązania MDM oferują kompleksową obsługę urządzeń Apple określonych typów (na przykład komputerów Mac lub iPhone'ów), inne natomiast oferują obsługę różnych platform. Możesz wybrać różnych dostawców MDM, aby każdy typ urządzeń był obsługiwany przez wyspecjalizowane rozwiązanie. Jest to bardzo proste dzięki funkcji automatycznego przypisywania w Apple School Manager według typu urządzenia. Możesz także wybrać dostawcę rozwiązania MDM, który obsługuje wszystkie typy urządzeń Apple, które są używane w Twojej organizacji.

 • Funkcje przeznaczone dla edukacji: Niektórzy dostawcy MDM oferują funkcje specjalnie dostosowane do środowisk edukacyjnych. Upewnij się, że dostawca usługi MDM obsługuje takie rozwiązania, jak usługa Apple School Manager, aplikacja Klasa, Zadane, funkcja Wspólny iPad, a także wszystkie funkcje edukacyjne wprowadzone w najnowszych wersjach systemów operacyjnych Apple.

 • Usługi zapytań i raportowania: Rozwiązanie MDM może wysyłać do urządzeń Apple zapytania dotyczące różnych informacji, w tym numeru seryjnego urządzenia, kodu UDID i adresu MAC karty Wi-Fi, a w przypadku komputerów Mac także statusu szyfrowania FileVault. Może również wysyłać zapytania dotyczące oprogramowania, na przykład wersji urządzenia i ograniczeń, a także listy aplikacji zainstalowanych na urządzeniu. Dzięki tym informacjom można upewnić się, że użytkownicy mają zainstalowane właściwe aplikacje. Systemy iOS i iPadOS obsługują zapytania o czas ostatniej archiwizacji w iCloud oraz o skrót konta, do którego przypisana jest dana aplikacja zalogowanego użytkownika. System tvOS obsługuje zapytania MDM do zarejestrowanych urządzeń Apple TV o informacje dotyczące zasobów, takich jak język, region i organizacja.

 • Dostęp do pomocy technicznej producenta i zasady jej świadczenia: MDM jest usługą o znaczeniu krytycznym. Należy ocenić zakres wsparcia technicznego, usług oraz szkoleń zapewnianych przez dostawcę rozwiązania MDM.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji możesz utworzyć listę rozwiązań MDM spełniających wymagane kryteria, a następnie skonfigurować je na próbę przy użyciu kilku testowych urządzeń, aby sprawdzić, które rozwiązanie najlepiej odpowiada potrzebom Twojej organizacji. Apple School Manager pozwala na łączenie z więcej niż jednym rozwiązaniem MDM, a także przypisywanie urządzeń do różnych serwerów w miarę potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj wideo: Choosing an MDM Solution (Wybieranie rozwiązania MDM).

Wymagania dotyczące sieci związane z usługą MDM

Podczas instalowania i konfigurowania rozwiązania MDM należy wziąć pod uwagę ważne kwestie dotyczące konfiguracji sieci, protokołu zabezpieczeń TLS, usług infrastruktury, usług Apple oraz archiwizacji danych.

Po zainstalowaniu rozwiązania MDM obsługiwanego lokalnie należy skonfigurować wszystkie rzeczy wymienione poniżej. Skonfiguruj i przetestuj każdą z nich już w początkowej fazie, aby zapewnić bezproblemowe wdrażanie urządzeń. Jeśli rozwiązanie MDM jest zarządzane zewnętrznie lub zlokalizowane w chmurze, dostawca MDM może obsługiwać wiele poniższych rzeczy w Twoim imieniu:

 • DNS: Rozwiązanie MDM musi używać pełnej, jednoznacznej nazwy domeny, możliwej do rozpoznania zarówno z wnętrza sieci organizacji, jak i spoza niej. Pozwala to serwerowi na zarządzanie urządzeniami łączącymi się lokalnie lub zdalnie. Aby utrzymać połączenie z klientami, nazwa domeny nie może ulegać zmianie.

 • Adres IP: Większość rozwiązań MDM wymaga statycznego adresu IP. Jeśli adres IP ulega zmianie, istniejąca nazwa DNS musi pozostać taka sama.

 • Konfigurowanie MDM przy użyciu TLS: Wymiana danych między urządzeniami Apple a rozwiązaniem MDM jest szyfrowana przy użyciu protokołu HTTPS. Do zabezpieczania tej wymiany danych wymagany jest certyfikat TLS (dawniej SSL). Nie wdrażaj urządzeń bez certyfikatu wydanego przez znany urząd certyfikacji. Zwróć uwagę na datę wygaśnięcia certyfikatu. Pamiętaj, aby odnowić certyfikat, zanim upłynie jego ważność.

 • Porty zapory sieciowej: W celu zapewnienia dostępu do rozwiązania MDM z zewnątrz i z wewnątrz sieci niezbędne jest otwarcie określonych portów zapory sieciowej. Większość rozwiązań MDM przyjmuje połączenia przychodzące przy użyciu protokołu HTTPS przez port 443. Zarówno rozwiązanie MDM, jak i urządzenia muszą mieć połączenie z usługą powiadomień w trybie push firmy Apple (APN). Przed listopadem 2020 roku rozwiązania MDM używały portów 2195 i 2196 z APN, klienty korzystają z portu 5223. Po listopadzie 2020 roku rozwiązania MDM będą używać portu 2197.

Porada: Twoje rozwiązanie MDM może udostępniać klucze deponowania oraz kody pominięcia blokady aktywacji, tokeny inicjujące macOS, oraz inne unikalne dane ważne dla ciągłości dostępu do urządzenia. Z tego powodu upewnij się, że masz kompleksową strategię odzyskiwania po awarii dla lokalnej instalacji MDM. Zaleca się regularne testowanie kopii zapasowych i przywracania.

Ograniczenie liczby znaków:250

Maksymalna liczba znaków to 250.

Dziękujemy za komentarz.

Podręcznik wdrażania Emerson Highpointe Cf205bs00

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wdrażania Emerson Highpointe Cf205bs00

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wdrażania Emerson Highpointe Cf205bs00