Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Haier H3f 320 Taau1 Series

Haier H3f 320 Taau1 Series oferuje ograniczoną gwarancję na sprzęt. Gwarancja obejmuje uszkodzenia mechaniczne, wadliwe materiały i wykonanie w okresie trzech lat od daty zakupu. Haier zapewnia pełne wsparcie techniczne, naprawy lub wymianę części zamienne, jeśli produkt zostanie uznany za wadliwy w okresie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub niezgodnym z instrukcjami użytkowania. Wszystkie naprawy i części wymienione w ramach ograniczonej gwarancji Haier H3f 320 Taau1 Series są bezpłatne.

Ostatnia aktualizacja: Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Haier H3f 320 Taau1 Series

OŚWIADCZENIE O GWARANCJI I POMOCY TECHNICZNEJ HYPERX(„OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE”)

Niniejsze oświadczenie gwarancyjne HyperX określa okresy gwarancjidla produktów HyperX i dotyczy wyłącznie produktów HyperX. Jest ono niezależneod wszelkich oświadczeń gwarancyjnych HP. Oświadczenia gwarancyjne HP niedotyczą produktów HyperX, chyba że zostało to wyraźnie określone na piśmie.Ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego klienta będącegoużytkownikiem końcowym i podlega warunkom oraz wymogom opisanym w niniejszymdokumencie. Produkty zakupione jako używane nie są objęte gwarancją.

Uwaga: uszkodzenia fizyczne nie są objęte naszą polityką gwarancyjną. Dalszewyłączenia zostały opisane poniżej.

OKRESY GWARANCYJNE

Gwarancja na okresdwóch lat:

Poniższe produkty HyperX są objęteniniejszą gwarancją przez okres dwóch lat od daty zakupu przez pierwotnegoużytkownika końcowego: zestawy słuchawkowe HyperX™ (z wyłączeniem serii CloudOrbit, a także wszelkich bezpłatnych elementów promocyjnych dołączonych dozestawu), klawiatury, myszy, podkładki pod myszy, mikrofony stacjonarne,nakładki na klawisze, podpórki pod nadgarstki oraz produkty do ładowania.

Produkty HyperX, które nie należą dożadnej z kategorii opisanych w niniejszym Oświadczeniu o gwarancji, są objętegwarancją przez okres dwóch lat od daty zakupu przez pierwotnego użytkownika końcowego.

jednego roku:

niniejszą gwarancją przez okres jednego roku od daty zakupu przez pierwotnegoużytkownika końcowego: zestawy słuchawkowe z serii HyperX™ Cloud Orbit.

sześciu miesięcy:
Akcesoria do zestawów słuchawkowych HyperX zakupione bezpośrednio w naszymsklepie internetowym są objęte gwarancją przez okres sześciu miesięcy od datyzakupu przez pierwotnego użytkownika końcowego.

Produkty HyperX,których produkcja została zakończona

W przypadku zaprzestania produkcji produktu firma HyperX, wedługwłasnego uznania, zaproponuje wymianę na porównywalny produkt lub zapewni zwrotpieniędzy równy cenie zakupu lub aktualnej wartości produktu, w zależności odtego, która z kwot jest niższa.

Produkty HyperX zakupione jako używane nie są objęte gwarancją.

Procedury iwymagania dotyczące reklamacji z tytułu gwarancji

Aby uzyskać serwis gwarancyjny, użytkownik może w ciągu określonejliczby dni zwrócić wadliwy produkt do pierwotnego punktu zakupu lub doautoryzowanego sprzedawcy bądź dystrybutora firmy HyperX, od którego nabyłprodukt HyperX. Przed dokonaniem zwrotu produktu należy zapoznać się zwarunkami odpowiednich zasad dotyczących zwrotów. Zazwyczaj należy dołączyćinformacje identyfikujące produkt, w tym numer modelu i numer seryjny (jeślidotyczy) oraz szczegółowy opis występującego problemu. Wymagane będzieprzedstawienie dowodu zakupu. Wszystkie zwrócone części lub produkty, wprzypadku wymiany lub zwrotu pieniędzy, stają się własnością firmy HyperX zchwilą ich otrzymania. Produkt zastępczy zostanie wysłany na koszt firmyHyperX. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa produkty, którenie zostały sprowadzone lub sprzedane za pośrednictwem autoryzowanych dealerów lubdystrybutorów firmy HyperX, nie są objęte niniejszą gwarancją. Aby uzyskaćinformacje o warunkach gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, uktórego zakupiono takie produkty.

Dodatkowe warunki specyficzne dla danegokraju:

Stany Zjednoczone Ameryki:
W Stanach Zjednoczonych użytkownik może zwrócić produkt bezpośrednio do centrumserwisowego HyperX po uprzednim uzyskaniu od firmy HyperX numeru upoważnieniado zwrotu materiałów („RMA”). Numer RMA można uzyskać, odwiedzając witrynę[https://hyperx. com/pages/support] i wysyłając wiadomość e-mail do zespołupomocy technicznej.

Europa, Bliski Wschód i Afryka:
W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, jeśli użytkownik nie może zwrócićproduktu do pierwotnego punktu zakupu lub do autoryzowanego sprzedawcy bądźdystrybutora firmy HyperX, od którego nabył produkt, może zwrócić produktbezpośrednio do centrum serwisowego firmy HyperX po uprzednim uzyskaniu odfirmy HyperX numeru upoważnienia do zwrotu materiałów („RMA”). Numer RMA możnauzyskać na stronie [https://row. hyperx. com/pages/support]. W niektórych okolicznościach może być wymagany dowód zakupu.

Azja:
W Azji należy wybrać region, który jest właściwy dla danego kraju.

Na Tajwanie, jeśli użytkownik nie jest w stanie zwrócić produktu dooryginalnego punktu zakupu lub do autoryzowanego sprzedawcy bądź dystrybutorafirmy HyperX, od którego nabył produkt, może skontaktować się bezpośrednio zdziałem pomocy technicznej firmy HyperX [https://row.

W Chinach wniosek o RMA można złożyć za pośrednictwem autoryzowanegosprzedawcy, od którego zakupiono produkt, lub autoryzowanego centrumserwisowego, można też skontaktować się bezpośrednio z działem pomocytechnicznej firmy HyperX

[https://row.

W Indiach można zwrócić wadliwy produkt, udając się do centrum serwisowego.Prosimy odwiedzić stronę[https://support. com/Contact-Information/Asia-Contact-Information/2459431181/India-Service-Centers-Contact-Information. htm]lub skontaktować się bezpośrednio z działem pomocy technicznej firmy HyperX[https://row.

We wszystkich innych krajach azjatyckich należy skontaktować się z lokalnymdystrybutorem lub sprzedawcą w celu uzyskania upoważnienia do zwrotu materiałów(„RMA”). Użytkownik jest odpowiedzialny za koszty ubezpieczenia i wysyłkiproduktu. Produkty muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec ichuszkodzeniu podczas transportu. Jeśli użytkownik nie jest w stanie zwrócićdystrybutora firmy HyperX, od którego nabył produkt, może skontaktować siębezpośrednio z działem pomocy technicznej firmy HyperXWyłączenia
HYPERX NIE GWARANTUJE, ŻE DZIAŁANIE PRODUKTU BĘDZIE NIEPRZERWANE I WOLNE ODBŁĘDÓW. HYPERX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKUNIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJI OBSŁUGI PRODUKTU HYPERX,ZATWIERDZONYCH PRZEZ HYPERX.

Niniejsza ograniczona gwarancja HyperX nie obejmuje Produktu HyperX, z któregousunięto numer seryjny lub który uległ uszkodzeniu albo okazał się wadliwy:

 • w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia, rozlania cieczy,nadużycia, zanieczyszczenia, niewłaściwej lub nieodpowiedniej konserwacji,kalibracji lub z innych przyczyn zewnętrznych;
 • w wyniku działania wykraczającego poza parametry użytkowaniaokreślone w dokumentacji użytkownika dołączonej do Produktu HyperX;
 • z powodu oprogramowania, interfejsów, części lub materiałówniedostarczonych przez HyperX;
 • w wyniku niewłaściwego przygotowania miejsca, konserwacji lubwarunków środowiskowych, które nie są zgodne ze specyfikacją miejsca pracyfirmy HyperX;
 • przez wirusa, infekcję, robaka lub podobny złośliwy kod, którynie został wprowadzony przez HyperX;
 • w wyniku utraty lub uszkodzenia w transporcie;
 • przez modyfikację lub serwisowanie przez osoby inne niż HyperXlub autoryzowany serwis HyperX; lub
 • w wyniku nieprawidłowej instalacji części wymienialnych przezużytkownika końcowego HyperX lub części zatwierdzonych przez HyperX, jeślisą one dostępne dla danego Produktu HyperX w kraju lub regionie, w którymprowadzony jest serwis.

HyperX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy zinteroperacyjnością lub kompatybilnością, które mogą wystąpić w następującymprzypadku:

 • stosowane są produkty, oprogramowanie lub opcje nieobsługiwaneprzez firmę HyperX;
 • stosowane są konfiguracje nieobsługiwane przez HyperX; lub
 • części przeznaczone do jednego systemu są instalowane w innymsystemie, innej marki lub modelu.
 • Zastrzeżenia:
  W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, POWYŻSZE STANOWI PEŁNĄGWARANCJĘ NA PRODUKTY I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE I OŚWIADCZENIA,ZARÓWNO USTNE, JAK I PISEMNE. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCHPOWYŻEJ, W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW NIE SĄ UDZIELANE ŻADNE INNE GWARANCJE IFIRMA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY OKREŚLONE WNINIEJSZYM DOKUMENCIE, W TYM — W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO —WSZELKICH GWARANCJI, KTÓRE MOGĄ ISTNIEĆ NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO, STANOWEGO,REGIONALNEGO LUB LOKALNEGO, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCHGWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DOOKREŚLONEGO CELU. WSZYSTKIE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRAŹNE, JAK I DOROZUMIANE, SĄOGRANICZONE DO OKRESÓW OKREŚLONYCH POWYŻEJ. NIEKTÓRE STANY LUB INNE JURYSDYKCJENIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZENIE OKRESUOBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIEMIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

  PRODUKTY HYPERX NIE SĄ DOPUSZCZONE DO UŻYTKU JAKO KRYTYCZNE KOMPONENTY WURZĄDZENIACH PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE ANI DO ZASTOSOWAŃ, W KTÓRYCH AWARIA LUBNIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE PRODUKTÓW MOGŁOBY SPOWODOWAĆ SYTUACJĘ, W KTÓREJISTNIEJE PRAWDOPODOBIEŃSTWO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ CIAŁA LUB ŚMIERCI. HYPERX NIEPONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ JAKIEJKOLWIEK OSOBY ANI ZA JAKIEKOLWIEKSTRATY, OBRAŻENIA LUB USZKODZENIA OSÓB LUB MIENIA SPOWODOWANE UŻYCIEM PRODUKTÓWWYKORZYSTYWANYCH W ZASTOSOWANIACH OBEJMUJĄCYCH MIĘDZY INNYMI SPRZĘT WOJSKOWYLUB ZWIĄZANY Z WOJSKIEM, SPRZĘT DO KONTROLI RUCHU DROGOWEGO, SYSTEMYZAPOBIEGANIA KATASTROFOM ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY LUB ZWIĄZANY Z MEDYCYNĄ.

  CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY HYPERX W RAMACH TEJ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJGWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, JEST OGRANICZONA DO NAPRAWY, WYMIANY LUBZWROTU PIENIĘDZY. NAPRAWA, WYMIANA LUB ZWROT PIENIĘDZY SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMIŚRODKAMI ZARADCZYMI W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ.W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO HYPERX NIE PONOSIODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NABYWCY LUB UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PRODUKTU HYPERX ZAJAKIEKOLWIEK SZKODY, WYDATKI, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘOSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ ZYSKÓW LUB JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODYWYNIKAJĄCE Z ZAKUPU, UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTU, NAWETJEŚLI FIRMA HYPERX ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.NIEKTÓRE STANY LUB INNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUBOGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, DLATEGO TEŻ POWYŻSZEOGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

  NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, A PONADTOUŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI ODSTANU LUB JURYSDYKCJI.

  W PRZYPADKU TRANSAKCJI KONSUMENCKICH W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH, W TYM MIĘDZYINNYMI W UNII EUROPEJSKIEJ, AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII, WARUNKI OGRANICZONEJGWARANCJI ZAWARTE W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU, O ILE NIE SĄ PRAWNIE ZABRONIONE,STANOWIĄ DODATEK DO OBOWIĄZKOWYCH PRAW USTAWOWYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DOSPRZEDAŻY PRODUKTU HYPERX UŻYTKOWNIKOWI W TYCH JURYSDYKCJACH.

  POMOC TECHNICZNA

  Pomoc techniczna
  Bezpłatna pomoc techniczna
  Jeśli użytkownik napotka trudności podczas instalacji lub późniejszegoużytkowania produktu HyperX, może skontaktować się z działem pomocy technicznejfirmy HyperX przed oddaniem systemu do serwisu.
  Aby uzyskać pomoc przez Internet, prosimy odwiedzić stronę [https://hyperx. com/pages/support]. HyperX zapewniarównież bezpłatną pomoc techniczną w języku angielskim swoim klientom na całymświecie.

  Stany Zjednoczone i Kanada:

  Z działem pomocy technicznej HyperX w Stanach Zjednoczonych iKanadzie można skontaktować się bezpośrednio, dzwoniąc pod numer:

  Pomoc techniczna dla USA i Kanady 1-844-464-9737

  Obsługa klienta w USA 1-888-484-9335


  Europa, Bliski Wschód i Afryka:

  Z działem pomocy technicznej HyperX w Europie, na BliskimWschodzie i w Afryce, z wyjątkiem krajów wymienionych w innych punktach, możnakontaktować się pod numerem telefonu +44 (0) 1932 738888 lub pod adresem[https://row.

  Azja:

  Numer kontaktowy do pomocy technicznej w Azji można znaleźć naponiższych stronach internetowych:

  Informacje o produktach HyperX można znaleźć na stroniehttps://row. com/pages/support.

  Rosja, Białoruś:

  Kontakt z działem pomocy technicznej HyperX w Rosji:eeu_care@hyperx. com lub telefon w Federacji Rosyjskiej, +7 495 745 72 14.

  Ukraina:

  Kontakt z działem pomocy technicznej HyperX w Ukrainie:eeu_care@hyperx. com.

  Kraje Azji Środkowej i Kaukazu, Mołdawia:

  Kontakt z działem pomocy technicznej HyperX dla krajów WNP:


  Brazylia:

  Kontakt z działem pomocy technicznej i obsługi klienta HyperX wBrazylii:

  E-mail: br_care@hyperx. com

  Bezpłatny numer telefonu: 0800 724 8246

  Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić naszą stronępomocy technicznej: [https://row. com/pages/support]

  Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

  Jedyne gwarancje dotyczące produktów i usług HyperX są określone w wyraźnych

  oświadczeniach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Żaden z

  zapisów niniejszego dokumentu nie powinien być interpretowany jako dodatkowa

  gwarancja. HyperX nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne

  lub

  O FIRMIE LENOVO (EN)

  +

  O FIRMIE LENOVO (EN)

  Nasza firma (En)Wiadomości(ang. )Odpowiedzialność społeczna (En)Zgodność produktuLenovo Open SourceInformacje prawnePraca w firmie Lenovo

  PRODUKTY

  PRODUKTYNotebooki i ultrabookiTabletyKomputery stacjonarne i All-in-OneStacje robocze (En)Serwery (En)Akcesoria peryferyjne i oprogramowanie

  Wsparcie

  WsparcieOprogramowanieJak to zrobićStatus gwarancjiSkontaktuj się z namiWsparcie dla urządzeń do magazynowania danych

  Źródło

  ŹródłoGdzie kupićWsparcie zakupowe (ang. )order_statusDane techniczne produktów (PSREF)newsletterRejestracja produktuDostępność produktuInformacje o wpływie na środowisko

  .
  | | | |

  Strona informacyjna

  1. Strona główna
  2. Serwis Techniczny

  Haier zapewnia rozległą sieć autoryzowanych centrów pomocy technicznej, które oferują maksymalne wsparcie i pomagają w zarządzaniu, konserwacji i naprawie urządzeń. Zależy nam na zapewnieniu profesjonalnej obsługi, zawsze blisko Twoich potrzeb.

  INSTRUKCJA OBSŁUGI

  Pobierz instrukcję obsługi dla Twojego urządzenia w formacie PDF bezpośrednio z naszej strony. Wybierz linię, nazwę i kod urządzenia.

  GWARANCJA HAIER

  Produkty Haier są objęte 2-letnią gwarancją na wszystkie wady zgodności. Zapoznaj się z warunkami gwarancji prawnej. Dowiedz się, czy Twoje urządzenie jest objęte rozszerzoną gwarancją. W takim przypadku pamiętaj, aby zarejestrować się zgodnie z regulaminem.

  ZAREJESTRUJ URZĄDZENIE

  Zarejestruj swój produkt, aby otrzymywać aktualizacje i sugestie dotyczące lepszego użytkowania i ochrony urządzenia. W zależności od zakupu możesz mieć prawo do dodatkowych korzyści, które firma Haier zarezerwowała dla Ciebie.

  KONTAKT Z SERWISEM

  Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, Dział Obsługi Klienta Haier udzieli Ci wsparcia w zakresie wadliwego działania lub konserwacji Twojego urządzenia. com/adapt-image/67761/spare%20parts%20and%20accessories. 0&t=1620919855640" alt=""/>

  AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

  Haier dysponuje szerokim asortymentem akcesoriów i części zamiennych; skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lokalnym i poszukaj części odpowiednich dla Twojego urządzenia.

  CHECK & CARE

  Odkryj program Check & Care do pielęgnacji i konserwacji Twojego urządzenia

  CARE+PROTECT

  Care + Protect oferuje pełną gamę profesjonalnych produktów do konserwacji i pielęgnacji urządzeń gospodarstwa domowego.

  ZADZWOŃ DO NAS

  Zadzwoń pod unikalny numer dla całej Polski*. Usługa dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. 00 do 20. 00 I sobotę od 9. 00 do 17. 00.

  *Koszt połączenia według stawek operatora

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej przez Internet, wypełniając forma w całości.

  Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

  FIRMA

  • O firmie Haier
  • Haier Group
  • Newsletter
  • Investor relations
  • Kodeks Etyki

  Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

  Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Haier H3f 320 Taau1 Series

  Bezpośredni link do pobrania Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Haier H3f 320 Taau1 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Haier H3f 320 Taau1 Series