Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Aeg Lfr61144b

Aby zainstalować i skonfigurować Gwarancję Aeg Lfr61144b, należy postępować zgodnie z instrukcją. Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancji Aeg Lfr61144b zawiera wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby zainstalować i skonfigurować swój produkt w sposób prawidłowy. Instrukcja ta zawiera informacje na temat konfiguracji urządzenia, instalacji oprogramowania, ustawień sieci, a także instrukcje dotyczące konserwacji i użytkowania produktu. Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancji Aeg Lfr61144b pomaga użytkownikom wyeliminować problemy związane z instalacją i konfiguracją produktu, zmniejszyć czas potrzebny na instalację i ustawienia oraz zapewnić dłuższy okres użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Aeg Lfr61144b

instrukcja zasobnika ST 120systemy spalinoweinstrukcja obsługischematy hydraulicznewytyczne projektoweinstrukcja instalacji i konserwacji

Instrukcja instalacji i konserwacji dla serwisanta

CERAPURSMART

6 720 613 085-00. 1O

Wiszący kocioł kondensacyjny

6 720 614 153 (2012/06) PL

ZSB 14-3 C...
ZSB 22-3 C...
ZWB 28-3 C...

Spis treści

7. 6

Spis treści
1

7. 7
7. 8

Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3
1. 1
Objaśnienie symboli............................ 3
1. 2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa............. 3

2

Zakres dostawy....................................... 4

3

Dane urządzenia...................................... 4
3. 1
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem............ 2
Poświadczenie zgodności typu................... 3
Przegląd typów................................ 4
Tabliczka znamionowa.......................... 5
Opis urządzenia............................... 5
3. 6
Wyposażenie dodatkowe........................ 7
Wymiary i minimalne odległości.................. 8
Budowa urządzenia ZWB......................... 6
3. 9
Budowa urządzenia ZSB.......................... 8
3. 10
Schemat elektryczny......................... 10
3. 11
Dane techniczne............................. 12
3. 12
Skład chemiczny kondensatu mg/l.............. 15

7. 9
7. 10
7. 11
7. 12

4

Przepisy........................................... 15

5

Montaż
5. 1
5. 2
5. 3
5. 4
5. 5
5. 6

6

7

2

............................................
Wskazówki ogólne...........................
Miejsce montażu.............................
Wstępny montaż rur..........................
Montaż urządzenia...........................
Kontrola przyłączy...........................
Przypadki szczególne.........................

15
16
18
20
20

Przyłącze elektryczne................................ 20
6. 1
Informacje ogólne............................ 2
Przyłącze elektryczne......................... 21
6. 3
Podłączenie osprzętu......................... 3. 1
Otwarcie modułu Heatronic.................... 2
Podłączenie elektryczne regulatora ogrzewania
lub modułów obsługi zdalnej.................... 3
Przyłączenie zasobnika c. w. u................... 22
6. 4
Czujnik temperatury TB 1 podłączyć od strony
zasilania ogrzewania podłogowego.............. 5
Podłączenie pompy cyrkulacyjnej c. u.......... 6
Podłączenie zewnętrznej pompy c. o.
(obieg pierwotny)............................ 23
6. 7
Podłączenie zewnętrznej pompy obiegu grzewczego
(obieg wtórny)............................... 8
Wymiana kabla sieciowego.................... 23

Uruchomienie.......................................
7. 1
Przed uruchomieniem........................ 2
Włączanie i wyłączanie kotła................... 3
Włączenie c. o............................... 4
Regulacja c. o................................ 5
Po uruchomieniu.............................

24
25
25

Urządzenia z zasobnikiem c. u. : Ustawianie
temperatury c. u............................ 26
Urządzenia ZWB - ustawienie temperatury c. u... 26
Tryb letni (bez ogrzewania, tylko przygotowanie
ciepłej wody)................................ 26
Ochrona przeciw zamarzaniu.................. 26
Blokada przycisków.......................... 27
Dezynfekcja termiczna........................ 27
Zabezpieczenie przed zablokowaniem się pompy.. 27

8

Nastawa indywidualna...............................
8. 1
Nastawa mechaniczna........................ 1. 1
Kontrola pojemności naczynia wzbiorczego....... 2
Zmiana charakterystyki pompy c. o..............

27
28

9

Ustawienia modułu Heatronic......................... 28
9. 1
Ogólne..................................... 2
Przegląd funkcji serwisowych.................. 29
9. 2. 1
Pierwszy poziom serwisowy (przycisk serwisowy
naciskać tak długo, aż się zaświeci).............. 2
Drugi poziom serwisowy wyprowadzony z
pierwszego, świeci się przycisk serwisowy
(nacisnąć równocześnie przycisk eco i blokadę
przycisków, aż np. pojawi się 8. A)............... 3
Opis funkcji serwisowych..................... 1
Pierwszy poziom serwisowy................... 2
Drugi poziom serwisowy...................... 33

10 Dostosowanie do rodzaju gazu........................ 34
10. 1
Ustawienie stosunku ilości gazu do powietrza
(CO2 lub O2)................................ 2
Sprawdzić ciśnienie gazu na przyłączu (podczas
przepływu).................................. 35

11 Kontrola zawartości spalin...........................
11. 1
Przycisk kominiarza.......................... 2
Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego.. 3
Pomiar CO w spalinach.......................

36
36

12 Ochrona środowiska................................. 36

13 Przegląd/konserwacja............................... 36
13. 1
Lista czynności kontrolnych podczas konserwacji
(protokół konserwacji)........................ 38
13. 2
Opis prac konserwacyjnych.................... 39
13. 1 Filtr siatkowy w rurze wody zimnej (ZWB)........ 2 Płytowy wymiennik ciepła (ZWB)............... 3 Armatura gazowa............................ 4 Zespół hydrauliczny.......................... 5 Zawór trójdrogowy........................... 40
13. 6 Pompa i rozdzielacz na powrocie............... 7 Blok cieplny, sprawdzenie palnika i elektrod...... 8 Czyszczenie syfonu kondensatu................ 42
13. 9 Membrana w komorze mieszania............... 43
13. 10 Sprawdzanie zaworu bezpieczeństwa instalacji
grzewczej................................... 11 Sprawdzanie naczynia wzbiorczego............. 43

CerapurSmart - 6 720 614 153 (2012/06)

Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

13. 12
13. 13
13. 14
13. 3

Ciśnienie napełniania instalacji ogrzewania.......
Kontrola instalacji elektrycznej.................
Czyszczenie pozostałych elementów kotła........
Opróżnianie naściennego kotła gazowego........

43
43

o OSTRZEŻENIE oznacza, że mogą wystąpić ciężkie obrażenia u ludzi.
o NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że może dojść do zagrażających
życiu obrażeń u ludzi.
Ważne informacje
Ważne informacje, nie zawierające zagrożeń dla ludzi lub
rzeczy, oznaczone są symbolem znajdującym się obok.
Ograniczone są one liniami powyżej i poniżej tekstu.

14 Wskazania na wyświetlaczu........................... 44

15 Usterki
15. 1
15. 2
15. 3
15. 4
15. 4. 1

............................................. 45
Usuwanie usterek............................ 45
Usterki, które są pokazywane na wyświetlaczu.... 46
Usterki, które nie są pokazywane na wyświetlaczu.. 47
Wartości czujnika............................ 48
Czujnik temperatury zewnętrznej (przy regulatorach
pogodowych, osprzęt)......................... 48
15. 2 Czujnik temperatury zasilania, c. u., zewnętrzny
czujnik temperatury zasilania................... 5
Wtyczka kodująca............................ 48

Inne symbole
Symbol
?
?
o
-
Tab. 1

16 Wartości nastawcze dla mocy cieplnej i mocy c. u....... 49
16. 1
Wartości nastawy mocy cieplnej dla
ZSB 14... 21/23............................. 2
ZSB 14... 31................................. 3
ZSB 22... 50
16. 4
ZSB 22... 5
ZWB 28... 51
16. 6
ZWB 28... 31................................ 51

17 Protokół uruchomienia kotła.......................... 52

Indeks

............................................ 53

Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa

1. 1

Objaśnienie symboli

Wskazówki ostrzegawcze
Wskazówki ostrzegawcze są oznaczone w tekście
trójkątem ostrzegawczym na szarym tle i ujęte w ramkę.

Znaczenie
Czynność
Odsyłacz do innych miejsc w dokumencie lub innych
dokumentów
Wyliczenie/wpis na liście
Wyliczenie/wpis na liście (2. płaszczyzna)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

W razie wyczuwalnego zapachu gazu
? Zamknij zawór gazowy (? strona 24).
? Otwórz okna.
? Nie włączaj urządzeń elektrycznych.
? Zgaś otwarty ogień.
? Powiadom Pogotowie Gazowe lub firmę instalacyjną.
W razie wyczuwalnego zapachu spalin
? Wyłącz urządzenie (? strona 25).
? Otwórz okna i drzwi.
? Powiadom autoryzowany serwis Junkers (tel. 0801 300 810).
Montaż, przezbrojenie
? Montaż i przezbrojenie może prowadzić tylko uprawniony zakład.
? Nie zmieniać elementów odprowadzających spaliny.
? W przypadku pracy zależnej od powietrza w pomieszczeniu: nie
zakrywać lub zmniejszać otworów wentylacyjnych i
odpowietrzających w drzwiach i ścianach. W przypadku
zamontowania szczelnych okien zadbać o możliwości doprowadzania
powietrza do spalania.
Dezynfekcja termiczna
? Ryzyko poparzenia!
Koniecznie nadzorować pracę przy temperaturach przekraczających
60 °C.
Konserwacja
? Zalecenie dla użytkownika: podpisać umowę na coroczną
konserwację z uprawnionym Autoryzowanym Serwisantem Junkers.
? Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo urządzenia i
instalacji.
? Stosować tylko oryginalne części zamienne!
Materiały wybuchowe i łatwopalne

W przypadku niebezpieczeństw związanych z prądem
elektrycznym znak wykrzyknika w trójkącie
ostrzegawczym zastąpiony jest symbolem błyskawicy.

? Nie wolno składować ani używać w pobliżu urządzenia materiałów
łatwopalnych (papier, rozpuszczalniki, farby, itp. ).
Powietrze do spalania

Słowa ostrzegawcze na początku wskazówki ostrzegawczej oznaczają
rodzaj i ciężar gatunkowy następstw, jeżeli nie zostaną wykonane
działania w celu uniknięcia zagrożenia.
o WSKAZÓWKA oznacza, że mogą wystąpić szkody materialne.
o OSTROŻNOŚĆ oznacza, że może dojść do obrażeń u ludzi - od lekkich
do średniociężkich.

CerapurSmart - 6 720 614 153 (2012/06)

? Powietrze do spalania powinno być wolne od agresywnych substancji
(zawierających związki chloru i fluoru). Uniknie się w ten sposób
korozji.

Zakres dostawy
Poinformowanie klienta
? Instalator powinien poinformować klienta o działaniu i obsłudze
urządzenia.
? Należy zwrócić uwagę klientowi, że nie powinien wykonywać
samodzielnie żadnych zmian i napraw.

Ustalona zgodnie z § 6 pierwszego rozporządzenia dotyczącego
wykonania niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie przed
(nadmiernym) stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
(1. BImSchV z dnia 26. 2010) zawartość tlenków azotu w spalinach
wynosi poniżej 60 mg/kWh.
Urządzenie atestowane według normy EN 677.

Zakres dostawy
1
Nr identyfikacyjny
produktu
Kategoria
Typ odprowadzenia
spalin

CE-0085 BS0253
II2ELwLs 3B/P
C13X, C33X, C43X, C53, C63, C83, B23, B33

Tab. 2

3. 3

Przegląd typów

3
6 720 614 395-19. 1O

4
ZSB 14
ZSB 22
ZWB 28
ZWB 28

-3C
-3C

21
23
31
31

S5300
S5300

Tab. 3
Rys. 1
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Gazowy, wiszący kocioł c.
Pokrywa (z materiałem do mocowania)
Materiał do mocowania (śruby z akcesoriami)
Komplet druków do dokumentacji urządzenia
Uchwyt zaworu do uzupełniania wody (tylko ZWB)
Płyta montażowa

Dane urządzenia

Kotły ZSB są kotłami ze zintegrowanym zaworem
3-drogowym do podłączenia ogrzewanego pośrednio zasobnika c.
ZWB to kotły dwufunkcyjne do ogrzewania oraz przygotowania c. w
systemie przepływowym.

Z
S
W
B
14
22
28
Wiszący kocioł c.
Podłączenie zasobnika
Wymiennik ciepla dla c.
Kocioł kondensacyjny
Moc grzewcza do 14 kW
Moc grzewcza do 22 kW
Moc grzewcza c. do 28 kW
Wersja
Gaz ziemny 2Ls
Gaz ziemny E (GZ 50)
Gaz płynny
Numer specjalny

Wyniki badań wraz z oznaczeniem liczbowym i grupą gazu zgodnie z
EN 437:
Oznaczenie
cyfrowe
23

Indeks Wobbe (WS)
(15 °C)
Rodzaj Gazu
8, 6-9, 9 kWh/m3
Gaz ziemny - GZ35 2Ls
9, 9-11, 9 kWh/m3
Gaz ziemny - GZ41. 5 2Lw

Inne zastosowania nie są zgodne z przeznaczeniem. Wynikające z nich
szkody nie są objęte odpowiedzialnością.

11, 4-15, 2 kWh/m3
25, 7 kWh/m3

Zastosowanie kotłów do wytwarzania ciepła w zakładach pracy oraz w
przemyśle jest zabronione.

Tab. 4

3. 1

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zgodnie z normą PN-B/02414, urządzenie może być montowane
wyłącznie w zamkniętych instalacjach c.

Poświadczenie zgodności typu

Urządzenie to odpowiada aktualnym dyrektywom Unii Europejskiej
2009/142/EG, 92/42/EWG, 2006/95/EG, 2004/108/EG i wzorcom
opisanym w świadectwach badania typu.
Urządzenie spełnia wymagania dotyczące kotłów kondensacyjnych w
rozumieniu rozporządzenia dotyczącego efektywności energetycznej.

Gaz ziemny - GZ50 2E
Gaz płynny - propan/butan
3B/P

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa (? rys. 3, [45]; rys. 4, [41]) znajduje się w
dolnej części urządzenia po prawej stronie na poprzecznicy.
Umieszczone są na niej dane o mocy urządzenia, dane dopuszczeniowe
i nr seryjny.

Dane urządzenia

3. 5

Opis urządzenia

o Kocioł do montażu naściennego, pobór powietrza do spalanianiezależny od pomieszczenia
o Inteligentne sterowanie pracą pompy obiegu grzewczego przy
podłączeniu pogodowego regulatora ogrzewania
o Heatronic 3 z magistralą 2-przewodową
o Kabel sieciowy bez wtyczki
o Wyświetlacz
o Automatyczny zapłon
o Płynna regulacja mocy
o Pełne zabezpieczenie przez system Bosch Heatronic z kontrolą
jonizacji i zaworami elektromagnetycznymi zgodnie z normą EN 298
o Bez konieczności zachowania minimalnej ilości wody obiegowej w
kotle
o Przystosowany do ogrzewania podłogowego
o Możliwość podłączenia rury podwójnej spalinowo/powietrznej? 60/
100 lub? 80/125 wzgl. rury rozdzielnej lub pojedynczej? 80
o Wentylator z płynną regulacją prędkości obrotowej
o Palnik gazowy ze zmieszaniem wstępnym
o Czujnik temperatury i regulator temperatury c.
o Czujnik temperatury zasilania
o Ogranicznik temperatury - napięcie zasilania 24 V
o Trójstopniowa pompa obiegowa z odpowietrznikiem automatycznym
o Zawór bezpieczeństwa, manometr, naczynie wzbiorcze przeponowe

3. 6

Wyposażenie dodatkowe
Tutaj znajduje się lista wyposażenia dodatkowego
typowego dla tego kotła. Pełne zestawienie
dostarczanego wyposażenia dodatkowego można
znaleźć w cenniku urządzeń marki Junkers.

o

Przewody powietrzno-spalinowe (osprzęt dodatkowy)
Regulatory pogodowe np. FW 100, FW 200
Regulatory pokojowe np. FR 10, FR 110
Moduły obsługi zdalnej do regulatorów pogodowych FB 100, FB 10
KP 130 (pompa do kondensatu)
NB 100 (pojemnik neutralizacyjny)
Osprzęt nr 429 lub nr 430 (grupa bezpieczeństwa zasobnika c. )
Syfon lejkowy z możliwością podłączenia przewodu kondensatu i
zaworu bezpieczeństwa nr. 432

Wymiary i minimalne odległości

min.
10

125

400*

3. 7

o Możliwość podłączenia czujnika NTC temperatury zasobnika
pojemnościowego
o Ogranicznik temperatury spalin (120 °C)
o Układ priorytetowego przygotowania c.
o Zawór 3-drogowy z silnikiem
o Płytowy wymiennik ciepła (ZWB)
o Zintegrowany zawór do uzupełniania wody (ZWB)

15

80

220

400

915

910

370

840

825

218

6 720 614 153-01. 1O

Rys. 2
*

Do konserwacji i serwisu

3. 8

Budowa urządzenia ZWB...

29
30

32

26

33
34
35

24

37
38
39

22

40
19

41

51

42

17

44
45
46
47
48
49
50

13
12
11
2
6 720 614 153-02. 2O

Rys. 3

Dane urządzenia
Legenda do rysunku 3:
[1] Heatronic 3
[2] Wyłącznik główny
[3] Kontrolka pracy palnika
[4] Przycisk serwisowy
[5] Przycisk kominiarza
[6] Regulator temperatury zasilania c.
[7] Wskaźnik pracy
[8] Miejsce montażu regulatora pogodowego lub zegara sterującego
(osprzęt)
[9] Regulator temperatury c.
[10] Blokada przycisków
[11] Przycisk eco
[12] Przycisk reset
[13] Manometr
[14] Wyświetlacz wielofunkcyjny
[15] Zawór do uzupełniania wody
[16] Zasilanie instalacji grzewczej
[17] Czujnik temperatury c.
[18] Płytowy wymiennik ciepła
[19] Zawór 3-drogowy
[20] Syfon kondensatu
[21] Silnik
[22] Króciec pomiaru ciśnienia gazu na przyłączu gazu
[23] Śruba nastawcza min. ilości gazu
[24] Rura zasilająca c.
[25] Czujnik temperatury zasilania
[26] Naczynie wzbiorcze
[27] Zasys powietrza do spalania (rura oddzielna)
[28] Zasys powietrza do spalania
[29] Rura spalinowa
[30] Rama kotła
[31] Wentylator
[32] Komora mieszania
[33] Rura ssąca powietrze
[34] Lustro
[35] Ogranicznik temperatury bloku cieplnego
[36] Zestaw elektrod
[37] Ogranicznik temperatury spalin
[38] Wanna kondensatu
[39] Pokrywa otworu rewizyjnego
[40] Odpowietrznik automatyczny
[41] Przełącznik prędkości obrotowej pompy
[42] Pompa obiegu grzewczego
[43] Turbina
[44] Wąż kondensatu
[45] Tabliczka znamionowa
[46] Zawór spustowy
[47] Powrót z instalacji grzewczej
[48] Dopływ wody zimnej
[49] Gaz
[50] Wypływ ciepłej wody
[51] Zawór bezpieczeństwa (obieg grzewczy)

3. 9

Budowa urządzenia ZSB...

26
27

29

30
21

35
17
16

38

47

39
41
42
46

6 720 614 153-03. 3O

Rys. 4

Legenda do rysunku 4:
[14] Wyświetlacz
[15] Rura zasilająca c.
[16] Zawór 3-drogowy
[17] Syfon kondensatu
[18] Silnik
[19] Króciec pomiaru ciśnienia gazu na przyłączu gazu
[20] Śruba nastawcza min. ilości gazu
[21] Zasilanie instalacji grzewczej
[22] Czujnik temperatury zasilania
[23] Naczynie wzbiorcze
[24] Zasys powietrza do spalania (rura oddzielna)
[25] Zasys powietrza do spalania
[26] Rura spalinowa
[27] Rama kotła
[28] Wentylator
[29] Komora mieszania
[30] Rura ssąca powietrze
[31] Lustro
[32] Ogranicznik temperatury bloku cieplnego
[33] Zestaw elektrod
[34] Ogranicznik temperatury spalin
[35] Wanna kondensatu
[36] Pokrywa otworu rewizyjnego
[37] Odpowietrznik automatyczny
[38] Przełącznik prędkości obrotowej pompy
[39] Pompa obiegu grzewczego
[40] Wąż kondensatu
[41] Tabliczka znamionowa
[42] Zawór spustowy
[43] Powrót z instalacji grzewczej
[44] Powrót z podgrzewacza
[45] Gaz
[46] Zasilanie podgrzewacza
[47] Zawór bezpieczeństwa (obieg grzewczy)

3. 10 Schemat elektryczny

18 19

13

B

LZ NZ

PR PO NP LP

A

AC 230 V

L

F

LR Ls Ns N

9V/25 V

11

AC 230V

9
10
6 720 614 153-09. 5

Legenda do rysunku 5:
[1] Transformator zapłonowy
[2] Regulator temperatury zasilania c.
[3] Listwa zaciskowa 230 V AC
[4] Bezpiecznik T 2, 5 A (230 V AC)
[5] Regulator temperatury c.
[6] Przyłącze czujnika temperatury TB1 (24 V DC)
[7] Przyłącze pompy cyrkulacyjnej1) lub zewnętrznej pompy c. w
obiegu bez mieszania (obieg wtórny)1)
[8] Bezpiecznik T 0, 5 A (5 V DC)
[9] Bezpiecznik T 1, 6 A (24 V DC)
[10] Wtyczka kodująca
[11] Transformator
[12] Włącznik główny
[13] Przyłącze sieciowe 230 V AC
[14] Czujnik temperatury c. (dla ZWB)
[15] Armatura gazowa
[16] Ogranicznik temperatury spalin
[17] Czujnik temperatury zasilania
[18] Elektroda zapłonowa
[19] Elektroda kontrolna (jonizacyjna)
[20] Ogranicznik temperatury bloku cieplnego
[21] Wentylator
[22] Turbina (ZWB)
[23] Pompa obiegowa
[24] Zawór 3-drogowy
[25] Przyłącze zewnętrznej pompy c. (obieg pierwotny)2)
[26] Przyłącze elementów magistrali np. regulatora ogrzewania
[27] Przyłącze TR100, TR200, TRQ 21, TRP 31
[28] Przyłącze zewnętrznego czujnika temperatury (AF)
[29] Przyłącze czujnika temperatury zasobnika c. (NTC)

1) Ustawienie funkcji serwisowej 5. E,? strona 32.
2) Ustawienie funkcji serwisowej 1. E,? strona 30.

3. 11 Dane techniczne
ZSB 14-3 C...

Maks. nominalna moc cieplna (Pmaks) 40/30 °C
Maks. nominalna moc cieplna (Pmaks) 50/30 °C
Maks. nominalna moc cieplna (Pmaks) 80/60 °C
Maks. nominalne obciążenie cieplne (Qmaks) c.
Min. nominalna moc cieplna (Pmin) 40/30 °C
Min. nominalna moc cieplna (Pmin) 50/30 °C
Min. nominalna moc cieplna (Pmin) 80/60 °C
Min. nominalne obciążenie cieplne (Qmin) c.
Maks. nominalna moc cieplna (PnW) c. nominalne obciążenie cieplne (QnW) c.
Maksymalne zużycie gazu
Gaz ziemny 2Ls (Hi(15 °C) = 6, 8 kWh/m3)
Gaz ziemny 2Lw (Hi(15 °C) = 7, 8 kWh/m3)
Gaz ziemny 2E (Hi(15 °C) = 9, 5 kWh/m3)
Gaz płynny Propan (Hi = 12, 9 kWh/kg)
Gaz płynny Butan (Hi = 12, 7 kWh/kg)
Dopuszczalne ciśnienie na przyłączu gazowym
Gaz ziemny
Naczynie wzbiorcze
Ciśnienie wstępne
Całkowita pojemność
Parametry spalin
Strumień spalin przy mocy max. /min.
Temp. spalin 80/60 °C dla mocy max/min. spalin 40/30 °C dla mocy max/min.
Ciśnienie dyspozycyjne
CO2 przy max. mocy
CO2 przy min. mocy
Grupa spalin wg G 636/G 635
Klasa NOx
Kondensat
Maks. ilość kondensatu (tR = 30 °C)
Wartość pH ok.
Dane ogólne
Napięcie elektryczne
Częstotliwość
Max. pobór mocy c.
EMV - Klasa wartości granicznej
Poziom hałasu
Stopień ochrony
Max. temp. zasilania c.
Max. dopuszczalne ciśnienie (PMS) (c. )
Dopuszczalna temp. otoczenia
Pojemność wodna (c. )
Ciężar (bez opakowania)
Wymiary S x W x G

Jednostka
kW
kW

2Ls
14, 2
14, 1
13, 0
13, 3
3, 7
3, 3
3, 4
13, 3

2Lw
2E
Propan1)
6, 3
5, 7
5, 8
Butan
7, 2
6, 5
6, 6
m3/h
kg/h
kg/h

1, 9
-

1, 7
1, 4
1, 0
1, 0

mbar
mbar

10 - 16
16 - 23
17 - 25
29 - 44

bar
l

0, 5
g/s
°C
Pa
%
%

6, 0/1, 7
69/58
49/30
80
9, 1
8, 3
G61/G62
9, 2
5, 8/1, 6
9, 4
8, 6
5, 8/2, 6
10, 8
10, 5
5, 2/2, 6
12, 4
12, 0
l/h

1, 2
4, 8

AC... V
Hz
W
?? dB(A)
IP
l
kg

230
50
125
X4D
ok. 90
0 - 50
3, 0
400 x 850 x
mm

Tab. 5
1) wartość standardowa dla gazu płynnego przy zastosowaniu zbiorników stałych o pojemności 15000 l

12

ZSB 22-3 C...

21, 8
21, 6
20, 3
20, 8
8, 1
8, 0
7, 3
7, 5
20, 8

21, 7
11, 6
11, 5
2, 9
2, 6
2, 1
1, 56
1, 5

0,,, 5
9, 8/3, 7
94/61
60/32
9, 0
9, 2/3, 6
8, 5
8, 9/3, 5
9, 6
8, 7
9, 0/4, 9
8, 6/4, 7
11, 0
Tab. 6
Ciepła woda
Maks. ilość ciepłej wody
Temperatura na wylocie
Maks. temperatur na dopływie wody zimnej
Max. dopuszczalne ciśnienie c. ciśnienie przepływu
Strumień specyficzny wg normy EN 625 (D)
Wartość pH ok.

27, 4
28, 0

Propan 1)
3, 90
3, 53
2, 80
2, 10
2, 00

l/min
l/min

40 - 60
60
0, 3
13, 0

12, 7/3, 7
12, 2/3, 6
9, 5
8, 5G
11, 9/3, 5
12, 3/4, 9
11, 6/4, 7
Tab. 7

14

Przepisy

ZWB 28-3 C...
kg
2Ls

2Lw

2E

Propan 1)

Butan

Tab. 7
1) wartość standardowa dla gazu płynnego w zbiornikach stałych o pojemności do 15000 l

3. 12 Skład chemiczny kondensatu mg/l
amon
ołów
kadm
chrom
halogenoalkany
alkany
miedź
nikiel
rtęć
siarczany
cynk
cyna
wanad
wartość

??
??
??
??

??
??
??
??

0, 01
0, 001
0, 1
0, 002
0, 015
0, 028
0, 0001
pH 4, 8

o Przepisy techniczne dotyczące gazu płynnego TRF 1996,
(TRF 1996), spółka handlowo wydawnicza Gas und Wasser GmbH Josef-Wirmer-Str. 1-3 - 53123 Bonn
o Normy DIN, patrz wydawnictwo Beuth GmbH - Burggrafenstraße 6 10787 Berlin
- DIN 1988, Przepisy techniczne dotyczące instalacji wody pitnej
(TRWI).
- DIN 4708 Instalacje centralnego podgrzewania wody.
- DIN 4807 (Naczynia wzbiorcze).
- DIN EN 12828 (Systemy ogrzewania w budynkach).
- DIN VDE 0100, Część 701, Budowanie instalacji
elektroenergetycznych o napięciach znamionowych do 1000 V,
pomieszczenia z wanną lub prysznicem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zagrożenie wybuchem!
? Przed wykonywaniem prac na przewodach gazowych
zamknąć zawór gazowy.
? Po wykonaniu prac na przewodach gazowych
wykonać próbę szczelności. 8

Przepisy

Należy przestrzegać następujących dyrektyw i przepisów:
o Krajowe przepisy budowlane
o Postanowienia właściwego przedsiębiorstwa gazowniczego
o EnEG (Ustawa o oszczędzaniu energii)
o EnEV (Zarządzenie o energooszczędnej izolacji cieplnej i
urządzeniach w budynkach)
o Wytyczne dotyczące kotłowni lub prawo budowlane krajów
związkowych, wytyczne dotyczące montażu i wyposażenia kotłowni
centralnego ogrzewania i ich zaplecza, Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 - 10787 Berlin.
o Niemieckie Stowarzyszenie Instalatorów Gazowych i Wodnych
DVGW, spółka handlowo wydawnicza Gas und Wasser GmbH - JosefWirmer-Str. 1-3 - 53123 Bonn.
- Arkusz roboczy G 600, Przepisy techniczne dotyczące instalacji
gazowych (TRGI).
- Arkusz roboczy G 670, Montaż palenisk gazowych w
pomieszczeniach z mechanicznymi instalacjami
odpowietrzającymi.

Montaż

Montaż, podłączenie gazu i zasilania elektrycznego,
powinien przeprowadzić uprawniony instalator.

5. 1

Wskazówki ogólne

? Przed podłączeniem kotła do instalacji gazowej, należy uzyskać
warunki techniczne podłączenia i przydział gazu na cele c. i c.
od dostawcy gazu (odpowiedni Rejon Gazowniczy).
Woda podgrzana solarnie
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo oparzenia się!
Gorąca woda może spowodować ciężkie oparzenie.

Montaż

WSKAZÓWKA: Zbyt wysokie temperatury solarnie
podgrzewanej wody mogą uszkodzić kocioł.
? Zamontować termostatyczny zawór mieszający wody
zimnej - osprzęt TWM 20 przed kotłem i ustawić na
60 °C.
? Przy pomocy funkcji serwisowej b. F (opóźnienie załączenia przy
podłączeniu solarnym) ustawić opóźnienie załączenia zgodnie z
warunkami instalacji,? str. 33.

Filtr wstępny (urządzenia ZWB)
Aby zapobiec wżerom korozyjnym:
? Zamontować filtr wstępny.
Aby zabezpieczyć urządzenie przed zbyt wysokim ciśnieniem (TRF):
? Zamontować regulator ciśnienia z zaworem bezpieczeństwa.
Pompa cyrkulacyjna

? Otwarte instalacje grzewcze przebudować na instalacje zamknięte.

Pompa cyrkulacyjna (nie objęta dostawą) musi być podłączona z
zachowaniem następujących parametrów: 230 V AC, 0, 45 A,
cos? = 0, 99.

Instalacje grawitacyjne

5. 2

? Podłączyć kocioł do instalacji poprzez zwrotnicę hydrauliczną z
odmulaczem

Pomieszczenie zainstalowania

Otwarte instalacje ogrzewania

Miejsce montażu

Urządzenie nadaje się wyłącznie do instalacji wewnątrz
budynków.

Ocynkowane grzejniki i rury
Aby uniknąć tworzenia się gazów:
? Nie należy stosować ocynkowanych grzejników i rur.
Urządzenie do neutralizacji kondensatu
Jeżeli nadzór budowlany wymagał będzie urządzenia do neutralizacji:

W celu prawidłowego montażu i eksploatacji kotła należy przestrzegać,
co następuje:

Zastosowanie regulatora temperatury w pomieszczeniu

? Aktualnych norm oraz obowiązujących przepisów.
? Wytycznych z instrukcji obsługi montażu przewodów powietrzno spalinowych.

? Nie montować zaworu termostatycznego na grzejniku w
pomieszczeniu wiodącym.

Środki zapobiegające zamarzaniu

Aby uniknąć korozji, powietrze do spalania nie powinno zawierać
środków agresywnych.

? Zastosować skrzynkę neutralizacyjną NB 100.

Dopuszcza się stosowanie następujących środków zapobiegających
zamarzaniu:
Producent
BASF
Glythermin NF
Schilling Chemie Varidos FSK

Stężenie
20 - 62%
22 - 55%

Jako czynniki mocno korozyjne uznaje się związki chloru i fluoru, będące
składnikami roztworów farb, lakierów, klejów, paliw oraz środków
czyszczących stosowanych w gospodarstwach domowych.
Temperatura obudowy kotła

Tab. 9

Max. temperatura obudowy urządzenia wynosi poniżej 85 °C. Należy
przestrzegać aktualnych przepisów obowiązujących w Polsce.

Środki antykorozyjne

Instalacje na gaz płynny poniżej poziomu terenu

Dopuszcza się stosowanie następujących środków antykorozyjnych:

Aktualne polskie przepisy nie pozwalają na montaż kotła zasilanego
gazem płynnym poniżej poziomu terenu.

Fernox
Copal
Schilling Chemie Varidos AP

5. 3

1%
1-2%

Tab. 10
Środki uszczelniające

Wstępny montaż rur
WSKAZÓWKA: Podczas przenoszenia urządzenia nie
chwytać za moduł Heatronic jak również nie wspierać na
nim urządzenia.

Jak wynika z naszego doświadczenia, dodawanie środków
uszczelniających do wody grzewczej może wywoływać odkładanie się
osadów w bloku cieplnym. W związku z tym odradzamy ich stosowanie.

? Rozpakować urządzenie, zwracając uwagę na wskazówki na
opakowaniu.

Szumy wskutek przepływu

Zamocowanie na ścianie

Aby zapobiec szumom przepływu:

? Ściana nie wymaga żadnej specjalnej osłony. Ściana musi być płaska
i być w stanie utrzymać ciężar urządzenia.
? Zamocować na ścianie szablon montażowy należący do kompletu
druków, zachować przy tym minimalne ostępy boczne 10 mm
(? rys. 2).
? Otwory na haki wkręcane (? 8 mm) i płytę przyłączeniową wykonać
zgodnie z szablonem montażowym.

? Zamontować zawór przelewowy (osprzęt nr. 997) lub w przypadku
instalacji dwururowych zawór
3-drogowy na najdalszym grzejniku.
Armatury jednouchwytowe i termostatyczne baterie mieszające
Wraz z urządzeniem można zastosować armatury Gjednouchwytowe i
termostatyczne baterie mieszające.

Montaż

? Jeżeli to konieczne: Wykonać otwór w ścianie na elementy osprzętu
dodatkowego instalacji spalinowej.

Przyłącza gazowe i wodne

340
/ Sayfa olcuso)

R3/4 "

R1/2 " R3/4 "

85

75
55
420 (Page length

120 (? 60/100)

SB
SB

65

(240)

310? 1

? 60/100

(120)

(195, 8)ZC/ZSC/Z

WC.. -3MFA
(215)ZC/ZSC/ZW

C.. -3MFK

(222, 7)ZWE.. -5M

(220, 3)ZWE.. -5M

FK

(771, 6)

743, 6? 1

6 720 613 085-06. 1O

364

MT-ZC/ZSC/ZWC.. -3MFK/ZWE.. -5MFK

(798, 6)

MT-ZC/ZSC/ZWC.. -3MFA/ZWE.. -5MFA

1080

1100 (Page length / Sayfa olcuso)

FA

18

180

217, 5

(217, 5)
(217, 5)

370
130? 0, 5

65? 0, 5

C

D

E

130? 0, 5
340

8716011379 (2006/08
410

)

6 720 610 356-05. 7 Przykład płyty montażowej poziomej
Rys. 6 Szablon montażowy
? Zdjąć szablon montażowy.
? Zamontować dostarczone haki wkręcane z kołkami.
? Płytę przyłączeniową (akcesoria) przymocować za pomocą
załączonego materiału do mocowania.

Należy bezwzględnie zwrócić uwagę, aby przewody
rurowe wraz z obejmami nie były mocowane w pobliżu
urządzenia w sposób stanowiący obciążenie dla złączy
gwintowanych.

Montaż

? Pociągnąć osłonę do przodu i zdjąć podnosząc do góry.

8
2.

6 720 610 191- 1R
00.

5
Rys. 8 Montażowa płyta przyłączeniowa
[3]

Montażowa płyta przyłączeniowa
Powrót z instalacji grzewczej
Przyłącze wody zimnej (ZWB),
powrót zasobnika wody (ZSB)
[4] Przyłącze gazowe
[5] Przyłącze c. (1/2 ") (ZWB),
zasilanie zasobnika wody (1/2 ")(ZSB)
[6] Zasilanie instalacji grzewczej
[7] Giętki przewód przyłączeniowy
[8] Mufa? 22 mm z nakrętką złączkową G 3/4 "
[9] Mufa? 15 mm z nakrętką złączkową G 1/2 "
[10] Mufa? 18 mm z nakrętką złączkową G 3/4 "
[11] Śruby i kołki

min

1.

1.
6 720 614 395-02. 9
Zamontować kocioł
? Założyć uszczelki na wszystkie przyłącza płyty montażowej.
? Zawiesić kocioł na dwóch hakach [1] na ścianie.

? Określić średnicę rury gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
? Wszystkie połączenia rurowe w systemie grzewczym muszą być
przystosowane do ciśnienia 3 bar, zaś w obwodzie c. - 10 bar.
? Do napełniania i opróżniania instalacji c. zamontować we własnym
zakresie w najniższym miejscu instalacji zawór napełniający i
spustowy.
? W najwyższym punkcie umieścić zawór odpowietrzający. 4

Montaż urządzenia
WSKAZÓWKA: Zanieczyszczenia w rurociągach mogą
uszkodzić urządzenie.
? Wypłukać instalację, aby usunąć ewentualne
zanieczyszczenia.
6 720 614 153-04. 1O

? Zdjąć materiał do mocowania z rur.
Zdjąć obudowę
Osłona zewnętrzna jest zabezpieczona dwoma śrubami
przed ściągnięciem jej przez nieupoważnione do tego
osoby (bezpieczeństwo elektryczne).
? Osłonę zewnętrzną zawsze zabezpieczać tymi
śrubami.

Rys. 10 Zawieszenie kotła
[1]

Haki

? Dokręcić nakrętki kontrujące na przyłączach rurowych.

? Usunąć dwie śruby zabezpieczające znajdujące się na spodniej
stronie urządzenia.

Montaż
Montaż węża zaworu bezpieczeństwa

Montaż klapy
? Sprawdzić ustawienie parownika (? rys. 13, [1]).
? Zamknąć od dołu klapę na zatrzask.

6 720 614 395-20. 11
Syfon lejkowy osprzęt nr 432
W celu bezpiecznego odprowadzenia kondensatu oraz wody
wypływającej z zaworu bezpieczeństwa zastosować osprzęt nr 432.

WSKAZÓWKA:
? Nie dokonywać modyfikacji i nie zamykać odpływu.
? Węże układać wyłącznie ze spadkiem.

6 720 641 804-01. 13
? Zamknąć klapę.
Klapa wchodzi w mocowanie.
? Aby otworzyć klapę: Nacisnąć od góry na środek klapy i puścić.
Klapa otwiera się.

6 720 640 384-07. 1O

? Odpływ wykonać z materiałów odpornych na korozję
(ATV-A 251).
Do tych materiałów należą: rury kamionkowe, rury twarde PCW, rury
PCW, rury PE-HD, rury PP, rury ABS/ASA, rury odlewane emaliowane
wewnętrznie lub powlekane, rury stalowe z powłoką z tworzywa
sztucznego, nierdzewne rury stalowe, rury szklane borosilikat.
? Odpływ zamontować bezpośrednio do zewnętrznego przyłącza
DN 40. 14

DN 40

6 720 612 659-11. 1R

Rys. 12

Przyłącze elektryczne
Prowadzenie spalin

6

? Nałożyć osprzęt przewodu spalinowego.
Szczegółowe informacje na temat montażu patrz
odpowiednia instrukcja osprzętu przewodu
spalinowego.

Przyłącze elektryczne

6. 1

Informacje ogólne
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Porażenie prądem!
? Przed rozpoczęciem prac na elementach
elektrycznych, odłączyć napięcie zasilające
(bezpiecznik, przełącznik LS).

Wszystkie elementy regulacyjne, sterujące oraz bezpieczeństwa w
urządzeniu są fabrycznie okablowane i sprawdzone.
Przestrzegać środków bezpieczeństwa zgodnie z przepisami krajowymi
i miejscowego zakładu energetycznego.
W pomieszczeniach z wanną lub prysznicem kocioł musi być podłączony
elektrycznie poprzez wyłącznik ochronny FI.
Do przewodu przyłączeniowego nie mogą być podłączone żadne inne
odbiorniki energii.
Kocioł można zamontować w strefie 2 i w dalszych strefach.
60 cm

225 cm

6 720 614 153-05. 15 Mocowanie wyposażenia dodatkowego przewodu
odprowadzającego spaliny
[2]

Wyposażenie dodatkowe przewodu odprowadzającego spaliny/
adapter
Śruby
6 720 612 659-13. 2O

5. 5

Kontrola przyłączy

Przyłącza wodne
? Otworzyć zawory serwisowe po stronie zasilania i powrotu c. oraz
napełnić instalację.
? Sprawdzić szczelność połączeń (ciśnienie kontrolne max. 2, 5 bar).
? Otworzyć zawór odcinający wody zimnej przed urządzeniem i kurek
ciepłej wody w punkcie czerpalnym, aż do pojawienia się wody
(ciśnienie próbne: maks. 10 bar).
? Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.
Przewód gazowy
? Zamknąć zawór gazowy, aby zabezpieczyć armaturę gazową
urządzenia przed nadciśnieniem (max. ciśnienie 150 mbar).
? Sprawdzić przewód gazowy.
? Po próbie szczelności obniżyć ciśnienie próbne w instalacji.

Przypadki szczególne

Rys. 16
Strefa ochronna 1, bezpośrednio nad wanną
Strefa ochronna 2, obszar o promieniu 60 cm wokół wanny/
prysznica

Sieć 2-fazowa (IT)
? Przy sieci 2-fazowej:
aby zabezpieczyć odpowiedni prąd jonizacji, zamontować rezystor
pomiędzy przewodem N a podłączeniem ochronnym.
-lub? Zastosować transformator separujący (osprzęt nr 969,
(Nr kat. 7 719 002 301).
Bezpieczniki
Urządzenie zabezpieczone jest trzema bezpiecznikami. Znajdują się one
na płycie głownej (? rysunek 5, strona 10).
Bezpieczniki zapasowe znajdują się na tylnej stronie
pokrywy (? rysunek 18).

Użytkowanie urządzeń ZSB bez zasobnika c.
? Zamknąć przyłącze wody ciepłej i zimnej na płycie przyłączeniowej
przy pomocy osprzętu nr. 1113

Przyłącze elektryczne

6. 2

Przyłącze elektryczne

? Aby zapewnić ochronę przed wodą rozpryskową (IP) dławik wyciąć
odpowiednio do średnicy przewodu.

? Zamontować odpowiednią wtyczkę sieciową na przewodzie
sieciowym (poza strefą ochronną 1 i 2)
Jeżeli kabel ma niewystarczającą długość trzeba wymontować kabel,
? rozdział 6.
Używać następujących typów kabli:

8-9
5-7

o HO5VV-F 3 × 0, 75 mm2 lub
o HO5VV-F 3 × 1, 0 mm2

10-12

Jeżeli urządzenie podłączane jest w strefie ochronnej 2 trzeba
wymontować kabel,? rozdział 6. 3 i zastosować typ kabla NYM-I
3 × 1, 5 mm2.

6 720 612 259-30. 19

? Podłączenie elektryczne przy zachowaniu min. 3 mm rozwarcia (np.
bezpieczniki, przełączniki LS).

6. 3

13-14

? Wstawić przewód poprzez dławik i właściwie go podłączyć.
? Zamocować kabel zasilający w przepuście kabla.
6. 2 Podłączenie elektryczne regulatora ogrzewania lub
modułów obsługi zdalnej

Podłączenie osprzętu

Urządzenie może być eksploatowane tylko z zastosowaniem regulatora
marki Junkers. 1 Otwarcie modułu Heatronic

Regulatory pogodowe FW 100 i FW200 mogą zostać wmontowane
bezpośrednio z przodu w układ Heatronic 3.

WSKAZÓWKA: Resztki kabla mogą uszkodzić układ
Heatronic.
? Kabel odizolować wyłącznie poza układem Heatronic.

Montaż i podłączenie elektryczne wykonać zgodnie z odnośną instrukcją
instalacji.

W celu dokonania przyłączeń elektrycznych w module Heatronic należy
otworzyć pokrywę i odsłonić połączenia elektryczne.
? Zdjąć obudowę (? patrz str. 18).
? Odkręcić śrubę i opuścić układ Heatronic.

Podłączenie regulatora 230 V on/off
Regulator musi być przystosowany do napięcia sieciowego (z kotła) i nie
może posiadać własnego przyłącza masowego.

6 720 614 395-09. 1O

? Wyciąć otwory w przepustach kabli odpowiednio do średnicy kabli.
? Wprowadzić kabel poprzez dławik i podłączyć regulator do ST10
zgodnie z poniższymi zaleceniami:
- L do LS
- S do LR
? Zamocować kabel zasilający w przepuście kabla. 17
? Odkręcić śruby, odwiesić przewody i zdjąć pokrywę.

LR LS

ST 10

6 720 612 897-03. 20 Przyłącze (230 V AC, usunąć mostek pomiędzy LS i LR)
Podłączenie regulatora 24-V

1.

? Stosuje się następujące przekroje przewodów:
Długość przewodu
?? 20 m
?? 30 m
& gt; 30 m

Przekrój
0, 75 - 1, 5 mm2
1, 0 - 1, 5 mm2
1, 5 mm2

6 720 612 659-15. 1R

Tab. 11
Rys. 18

CerapurSmart - 6 720 614 153 (2012/06)

? Wyciąć otwory w przepustach kabli odpowiednio do średnicy kabli.
? Przewód przyłączeniowy wprowadzić przez dławik i przymocować do
ST19 na zaciskach 1, 2 oraz 4.

Przyłącze elektryczne

? Zamocować kabel zasilający w przepuście kabla.

? Zamocować kabel zasilający w przepuście kabla.

ST19

ST8
6 720 613 085-41. 1O
6 720 613 085-13. 21 Podłączenie regulatora 24 V

Rys. 23 Przyłączenie termostatu zasobnika c. 4 Czujnik temperatury TB 1 podłączyć od strony zasilania
ogrzewania podłogowego

6. 3 Przyłączenie zasobnika c.
Zasobnik c. ogrzewany pośrednio z czujnikiem temperatury
NTC

W instalacjach ogrzewania podłogowego z bezpośrednim podłączeniem
hydraulicznym do kotła.

Zasobnik Junkers z czujnikiem temperatury przyłącza się bezpośrednio
do płyty głównej urządzenia. Kabel z wtyczką dostarczany jest w
komplecie z zasobnikiem.

LS NS

9

? Wyłamać plastikową płytkę.
? Włożyć kabel czujnika NTC temperatury zasobnika.
? Wtyczkę podłączyć do płyty głównej (ST15).

8 7

TB1
J

1 2 C

6 720 612 659-19. 24
F
Jeżeli zadziała czujnik nadzorujący temperaturę przerywane jest
ogrzewanie i przygotowanie c.

ST15

6. 5 Podłączenie pompy cyrkulacyjnej c.

6 720 613 085-42. 22 Przyłączenie czujnika zasobnika c. (NTC)
Zasobnik c. ogrzewany pośrednio z termostatem

B

? Wyciąć otwory w przepustach kabli odpowiednio do średnicy kabli.
? Przeprowadzić kabel przez uchwyt mocujący i podłączyć termostat
zasobnika do ST8 w następujący sposób:
- L do 1
- S do 3

7
6 720 612 664-24. 4O

Rys. 25

Przyłącze elektryczne
? Przy pomocy funkcji serwisowej 5. E ustawić podłączenie NP - LP na 1
(pompa cyrkulacyjna),
? strona 32.
Pompa cyrkulacyjna sterowana jest poprzez regulator
ogrzewania Junkersa. 6 Podłączenie zewnętrznej pompy c. (obieg pierwotny)

6. 8 Wymiana kabla sieciowego
o Aby zapewnić ochronę przed wodą rozpryskową (IP) przewód zawsze
musi być zamontowany w przelotce z otworem o średnicy
odpowiadającej średnicy przewodu.
o Stosować następujące typy kabli:
- NYM-I 3 × 1, 5 mm2
- W strefach 0, 1 i 2 wg PN-IEC 60364-7-701 nie wolno instalować
puszek, rozgałęźników i odgałęźników elektrycznych.
? Wyciąć otwory w przepustach kabli odpowiednio do średnicy kabli.
? Przeprowadzić kabel przez uchwyt mocujący i podłączyć w
następujący sposób:
- Listwa zaciskowa ST10, zacisk L (czerwona wzgl. brązowa żyła)
- Listwa zaciskowa ST10, zacisk N (niebieska żyła)
- Masa (zielona wzgl. zielono-żółta żyła).
Żyła uziemiająca musi być jeszcze luźna, gdy pozostałe kable są
napięte.

6 720 612 664-23. 26
Podłączenie LZ - NZ załączane jest tak jak wbudowana pompa c.
Możliwe są wszystkie rodzaje załączania pompy,? strona 29. 7 Podłączenie zewnętrznej pompy obiegu grzewczego (obieg
wtórny)

N

ST10

6 720 612 229-17. 28 Listwa zaciskowa zasilania ST10
Rys. 27
? Przy pomocy funkcji serwisowej 5. E ustawić podłączenie NP - LP na 2
(zewnętrzna pompa c. w obiegu bez mieszania),? strona 32.
W przypadku podłączenia do NP - LP pompa c. w trybie grzewczym
pracuje w sposób ciągły. Wykorzystanie trybów załączania pompy nie
jest możliwe.

Uruchomienie

Uruchomienie

6
reset

eco

21 20 19 18

6 720 614 145-01. 29
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

Regulator temperatury zasilania
Regulator temperatury c.
Przycisk kominiarza
Przycisk serwisowy
Kontrolka pracy palnika
Wyłącznik główny
Odpowietrznik automatyczny
Wyświetlacz
Manometr
Przycisk reset
Przycisk eco
Blokada przycisków
Wąż zaworu bezpieczeństwa
Syfon lejkowy (osprzęt)
Wąż kondensatu
Zawór na powrocie c.
Zawór wody zimnej
Zawór gazowy (zamknięty)
Wyjście c.
Zawór do uzupełniania wody
Zawór na zasilaniu c.

7. 1

Przed uruchomieniem
WSKAZÓWKA: Uruchomienie urządzenia bez wody
może je zniszczyć!
? Kocioł nie może być użytkowany bez wody.

? Nastawić ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego na statyczną
wysokość instalacji grzewczej (? strona 27).
? Otworzyć zawory przygrzejnikowe.
? Otworzyć zawór na zasilaniu c. i zawór na powrocie c.
(? rysunek 29, [16] i [21]) i napełnić instalację do ciśnienia 1-2 a
następnie zamknąć zawór napełniający.
? Odpowietrzyć grzejniki.
? Instalację grzewczą ponownie napełnić do ciśnienia
1-2 bar.
? W przypadku urządzeń ZWB otworzyć zawór wody zimnej oraz zawór
c. (? rysunek 29, [17] i [19]) po czym zawór c. pozostawić
w pozycji otwartej do momentu wypływu wody.
? W urządzeniach z zasobnikiem c. otworzyć zewnętrzny zawór
wody zimnej a następnie otworzyć zawór c. i pozostawić go
otwartym do momentu wypływu wody.

Uruchomienie

? Sprawdzić, czy rodzaj gazu podany na tabliczce znamionowej
odpowiada rodzajowi gazu w sieci.
Pierwszego uruchomienia może dokonać tylko uprawniony
serwisant Junkers (zgodnie z warunkami gwarancji).
? Otworzyć kurek gazowy (? rysunek 29, [20]). 2

Włączanie i wyłączanie kotła

? Regulatorem
dopasowmsymalną temperaturę na zasilaniu do
instalacji grzewczej:
- Ogrzewanie podłogowe, np. położenie 3 (ok. 50 °C)
- Ogrzewanie niskotemperaturowe: pozycja 6 (ok. 75 °C)
- Ogrzewanie z temperaturą zasilania do ok. 90 °C: położenie max
(? instrukcja instalacji,, zniesienie ograniczenia
niskotemperaturowego")

Włączenie
? Załączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.
Wskaźnik pracy świeci się a wyświetlacz pokazuje temperaturę wody
grzewczej na zasilaniu.

reset
e

max

m a x

6 7 2 0 6 1 2 6 6 0 -0 5. 1 R

6 720 612 660-06. 30
Podczas pierwszego załączenia urządzenie jest
jednorazowo odpowietrzane. W tym celu pompa c.
załącza się i wyłącza w cyklach (ok. 4 minuty).
Wyświetlacz wskazuje
na zmianę z temperaturą
zasilania.
? Otworzyć odpowietrznik automatyczny
(? rysunek 29, [7]) i zamknąć go z powrotem po odpowietrzeniu.
Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się
na zmianę z
temperaturą zasilania, przeprowadzane jest napełnianie
syfonu (? strona 30). 31
Jeżeli palnik jest uruchomiony, kontrolka świeci się.
Położenie
maks.
Tab. 12

7. 4

Regulacja c.
Należy stosować się do instrukcji obsługi używanego
regulatora ogrzewania. Znajdują się w niej informacje,
? jak ustawić tryb pracy i krzywą grzewczą w przypadku
regulatorów pogodowych,
? jak ustawić temperaturę pomieszczenia,
? jak można ogrzewać ekonomicznie i oszczędzać
energię.

Wyłączenie
? Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.
Wskaźnik pracy gaśnie.
? Jeśli urządzenie będzie dłuższy czas wyłączone: uwaga na ochronę
przed zamarzaniem (? Rozdział 7. 9). 3

Temperatura zasilania
ok. 35 °C
ok. 43 °C
ok. 50 °C
ok. 60 °C
ok. 67 °C
ok. 75 °C
ok. 90 °C

Włączenie c.

Zakres nastawy temperatury zasilania c. wynosi ok.
35 - ok. 90 °C.

12 h

W przypadku ogrzewania podłogowego nie przekraczać
max. dopuszczalnej temperatury zasilania.

24 h

6 720 612 660-07. 32

7. 5

Po uruchomieniu

? Sprawdzić ciśnienie dynamiczne (przepływowe) na przyłączu gazu
(? str. 35).
? Sprawdzić, czy z węża syfonu skroplin wypływa kondensat. Jeśli tak
się nie dzieje, należy wyłączyć włącznik główny (0) i ponownie go
włączyć (I). Nastąpi dzięki temu aktywacja programu napełniania
syfonu (? strona 30). W razie potrzeby proces ten kilkakrotnie
powtórzyć, aż wypłynie kondensat.
? Wypełnić protokół rozruchu (? strona 52).

temperatury c.

? Ustawić temperaturę c. na regulatorze
.
Na wyświetlaczu przez 30 sekund miga ustawiona temperatura c.

Naciśnięcie przycisku eco i przytrzymanie aż się zaświeci umożliwia
przełączanie kotła między trybem komfort a oszczędnym.
Tryb komfort, przycisk eco nie świeci się (nastawa podstawowa)
Temperatura kotła utrzymywana jest na zadanym poziomie. Stąd krótki
czas oczekiwania przy poborze c. Dlatego kocioł włącza się nawet
przy braku poboru wody.
Tryb oszczędny, przycisk eco świeci się

Jeżeli ustawiono opóźnienie załączenia przy dopływie
wody podgrzewanej solarnie (funkcja serwisowa b. F), to
kocioł załącza się dopiero po upływie opóźnienia
załączenia.

6 720 612 660-18. 33
Temperatura c.
ok. 40 °C
ok. 60 °C

min
e
maks.

o Podgrzanie wody do zadanej temperatury następuje dopiero wtedy,
gdy pobierana jest ciepła woda z kranu.
o z funkcją zgłaszania zapotrzebowania.
Krótkie otwarcie i zamknięcie zaworu ciepłej wody powoduje
podgrzanie wody do ustawionej temperatury.
Funkcja zgłaszania zapotrzebowania umożliwia
maksymalną oszczędność gazu oraz wody. 13
przełączanie kotła między trybem komfort a oszczędnym.

W trybie komfortowym istnieje pierwszeństwo podgrzewania wody w
zasobniku. W pierwszym rzędzie podgrzewana jest woda w zasobniku do
nastawionej temperatury. Dopiero wtedy kocioł przełacza się na pracę
c.
Tryb oszczędny, przycisk eco świeci się
W trybie oszczędnym co dziesięć minut urządzenie przechodzi z trybu
ogrzewania na tryb oszczędny i odwrotnie.

ciepłej wody)

? Zanotować położenie regulatora temperatury zasilania
.
? Pokrętło regulatora temperatury na zasilaniu
obrócić do oporu w
lewo
.
Pompa c. i ogrzewanie jest w ten sposób wyłączone. Funkcja
przygotowania c. oraz napięcie zasilania do regulacji ogrzewania
i zegara sterującego pozostają bez zmian. 7

Urządzenia ZWB - ustawienie temperatury c.

6 720 612 660-09. 1R

WSKAZÓWKA: Niebezpieczeństwo zamarznięcia
instalacji grzewczej.

Szczegółowe wskazówki znajdują się w instrukcji obsługi regulatora
ogrzewania. 9

Rys. 35

? Ustawić temperaturę c.
Przy doprowadzeniu wody podgrzewanej solarnie
temperatura wody na regulatorze temperatury c.
może zostać tylko zwiększona
Dalsze wskazówki
? str. 15

Ochrona przeciw zamarzaniu

Ochrona instalacji c. przed zamarzaniem:
? Urządzenie pozostawić załączone, regulator temperatury na zasilaniu
co najmniej w położeniu 1. 34
6 720 612 660-13. 36

Tab. 14

Nastawa indywidualna

? Przy wyłączonym kotle do wody grzewczej dodać i wymieszać środek
przeciwko zamarzaniu
(? strona 16) i opróżnić obieg c.

Przy niektórych regulatorach ogrzewania można
zaprogramować dezynfekcję termiczną o stałym czasie,
patrz instrukcja obsługi regulatora ogrzewania. 12 Zabezpieczenie przed zablokowaniem się pompy

Ochrona zasobnika przed zamarzaniem:
? Obrócić pokrętło regulatora c.

do oporu w lewo.

Ta funkcja zapobiega zatarciu pompy obiegu grzewczego
oraz zaworu trójdrożnego po dłuższej przerwie
w eksploatacji.

Po każdym wyłączeniu pompy mierzony jest czas, aby po upływie 24
godzin na krótko włączyć pompę obiegu grzewczego oraz zawór
trójdrogowy.

6 720 612 660-16. 37

7. 10 Blokada przycisków

Nastawa indywidualna

Blokada przycisków obejmuje regulator temperatury na zasilaniu,
regulator temperatury c. oraz wszystkie przyciski poza
wyłącznikiem głównym, przyciskiem kominiarza i przyciskiem reset.

8. 1

Nastawa mechaniczna

8. 1 Kontrola pojemności naczynia wzbiorczego

Włączenie blokady przycisków:
? Nacisnąć przycisk aż na wyświetlaczu wskazywana będzie na zmianę
i temperatura zasilania instalacji grzewczej.

Przy tworzeniu charakterystyk uwzględniono następujące dane
brzegowe:

~5 s
max
6 720 612 660-11. 38
Wyłączenie blokady przycisków:
? Nacisnąć przycisk aż na wyświetlaczu wskazywana będzie tylko
temperatura zasilania c. 11 Dezynfekcja termiczna
Dezynfekcja termiczna jest fabrycznie zdezaktywowana. Można
uaktywnić tą funkcję (? funkcja serwisowa 2. d, str. 30).
Dezynfekcja termiczna obejmuje cały układ ciepłej wody łącznie z
punktami poboru.
Gorąca woda może spowodować ciężkie oparzenie.
? Dezynfekcję termiczną przeprowadzać tylko poza
normalnymi czasami pracy.
? Zamknąć punkty poboru ciepłej wody.
? Zwrócić uwagę mieszkańcom na niebezpieczeństwo poparzenia.
? Przy zastosowaniu regulatora ogrzewania z programem
przygotowania c. odpowiednio ustawić czas i temperaturę c.
? Ustawić ewentualnie zamontowaną pompę cyrkulacyjną na tryb
ciągły.
? Odczekać, aż osiągnięta zostanie temperatura maksymalna.
? Pobierać ciepłą wodę kolejno od najbliższego do najdalszego punktu
poboru ciepłej wody tak długo, aby przez 3 minuty wypływała woda o
temperaturze 70 °C.
? Ustawić regulator temperatury c. u., pompę cyrkulacyjną i regulator
ogrzewania ponownie na tryb normalny.

Poniższe wykresy umożliwiają ogólne określenie, czy zamontowane w
kotle naczynie wzbiorcze jest wystarczające i czy wymagane jest
dodatkowe naczynie (nie dotyczy ogrzewania podłogowego).

o 1% wstępnej ilości wody instalacyjnej w naczyniu wzbiorczym lub
20% pojemności nominalnej w naczyniu wzbiorczym pojemności
nominalnej naczynia wzbiorczego.
o Robocza różnica ciśnień na zaworze bezpieczeństwa 0, 5 bar.
o Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym odpowiada statycznej
wysokości instalacji powyżej kotła.
o Max. ciśnienie robocze: 3 bary
tv ( °C)
90
70
0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
VA ( l)
6 720 610 421-07. 39
[I]
[II]
[III]
[IV]
[V]
A
tV
VA

Ciśnienie wstępne 0, 2 bar
Ciśnienie wstępne 0, 5 bar (ustawienie fabryczne)
Ciśnienie wstępne 0, 75 bar
Ciśnienie wstępne 1, 0 bar
Ciśnienie wstępne 1, 2 bar
Zakres pracy naczynia wzbiorczego
W tym zakresie wymagane jest większe naczynie wzbiorcze
Pojemność instalacji w litrach

? W przypadku wartości granicznych: Ustalić dokładną wielkość
naczynia zgodnie z PN-EN 12828.
? Jeżeli punkt przecięcia znajduje się z prawej strony krzywej, należy
zamontować dodatkowe naczynie wzbiorcze.

Ustawienia modułu Heatronic
8. 2 Zmiana charakterystyki pompy c.
Prędkość obrotową pompy obiegowej c. można zmienić w skrzynce
zaciskowej pompy.
Nastawy fabryczne: Pozycja przełącznika 3

Ustawienia modułu Heatronic

9. 1

Ogólne

Moduł Heatronic umożliwia komfortowe ustawienie i sprawdzenie wielu
funkcji kotła.

H/m

Przegląd funkcji serwisowych znajduje się w rozdziale. 9. 2 na str. 29.

6, 50
6, 00
5, 50

5, 00
4, 50

4, 00
3, 50

3, 00

2, 50

6 720 612 659-31. 1R

1, 50

Rys. 41 Przegląd elementów obsługi

1, 00

0, 50
0, 00
100

200

300

500

600

700

800

900 1000
V / l/h
6 720 614 395-21. 2O

[5]

Przycisk eco, funkcje serwisowe,, do góry"
Blokada przycisków, funkcje serwisowe,, w dół"

Rys. 40 Charakterystyki pomp (bez płyty przyłączeniowej)

Wybór funkcji serwisowej

H
V

Funkcje serwisowe podzielone są na dwa poziomy (? tab. 15 i 16 na
str. 29).

Charakterystyka dla pozycji przełącznika 1
Charakterystyka dla pozycji przełącznika 2
Charakterystyka dla pozycji przełącznika 3
Ciśnienie dyspozycyjne za kotłem
Przepływ
Aby zaoszczędzić możliwie dużą ilość energii i
ewentualne szumy przepływu utrzymać na możliwie
niskim poziomie wybrać niską charakterystykę pracy
pompy.

? Przycisk serwisowy
naciskać tak długo, aż się zaświeci.
Na wyświetlaczu pojawi się np. A. (pierwszy poziom serwisowy).
? Nacisnąć równocześnie przycisk eco i blokadę przycisków, aż pojawi
się np. 8. A (drugi poziom serwisowy).
? Naciskać blokadę przycisków lub przycisk eco, aż wskazana zostanie
żądana funkcja serwisowa.
? Nacisnąć przycisk kominiarza i zwolnić go.
Przycisk kominiarza świeci się i wyświetlacz wskazuje symbol
wybranej funkcji serwisowej.
Ustawianie wartości
? Naciskać blokadę przycisków lub przycisk eco, aż wskazana zostanie
wartość funkcji serwisowej.
? Wpisać wartość na załączonej naklejce,, Ustawienia Heatronic" i
nakleić naklejkę w widocznym miejscu na kotle.
Zapisanie wartości w pamięci
? Nacisnąć przycisk kominiarza

, aż wyświetlacz wskaże

.

Po 15 minutach bez naciśnięcia przycisku program
opuszcza automatycznie poziom serwisowy.

Opuszczenie funkcji serwisowych bez zapamiętania danych
? Na krótko nacisnąć przycisk kominiarza
Przycisk kominiarza zgaśnie.

.

Reset urządzenia
? Nacisnąć przycisk reset na 3 sekundy i zwolnić przyciski. Po
zwolnieniu przycisku kocioł startuje ponownie bez resetu parametrów
(? reset parametrów).

Resetowanie wartości do ustawienia podstawowego
Aby zresetować do ustawienia podstawowego wszystkie wartości
poziomu serwisowego 1 i 2:
? Na drugim poziomie serwisowym wybrać funkcję serwisową 8. E i
zapisać w pamięci wartość 00. Kocioł startuje z ustawieniami
podstawowymi.

9. 2

Przegląd funkcji serwisowych

9. 1 Pierwszy poziom serwisowy (przycisk serwisowy
naciskać tak długo, aż się zaświeci)
Funkcja serwisowa
1. A
Maksymalna moc grzewcza
1. b
Moc maksymalna (ciepła woda)
1. E
Tryb załączania pompy
2. b
Maksymalna temperatura zasilania
2. C
Funkcja odpowietrzenia
2. d
Dezynfekcja termiczna
2. F
Tryb pracy
3. A
Automatyczna blokada taktowania
3. b
Blokada taktowania
3. C
Różnica załączania
3. E
Czas cyklu podtrzymania ciepła c. (tylko
ZWB)
3. F
Czasokres podtrzymania ciepła (tylko ZWB)
4. b
Maksymalna temperatura podtrzymania
ciepła bloku cieplnego (tylko ZWB)
4. d
Dźwięk ostrzegawczy
4. E
Typ kotła
Program napełniania syfonu
4. F
5. A
Resetowanie interwału przeglądów
5. b
Czas wybiegu wentylatora
5. C
Ustawienie kanału programatora
5. d
Ustawienie typu podgrzewacza
Przyłącze NP - LP
5. E
5. F
Ustawienie interwału przeglądów
6. A
Ostatnia usterka
6. b
Regulator temperatury pomieszczenia,
aktualne napięcie zacisk 2
6. C
Temperatura zasilania wymagana przez
regulator pogodowy
6. d
Aktualny przepływ turbiny (tylko ZWB)
6. E
Wejście zegara sterującego
7. A
Kontrolka robocza
7. b
Zawór 3-drożny w pozycji środkowej
7. C
Min. ilość ciepłej wody
7. E
7. F

(ZWB)
Funkcja suszenia budynku
konfiguracja zacisków 1-2-4

Tab. 15 Funkcje serwisowe 1 poziomu

Str.
9. 2 Drugi poziom serwisowy wyprowadzony z pierwszego,
świeci się przycisk serwisowy (nacisnąć równocześnie
przycisk eco i blokadę przycisków, aż np. A)
8. A
Wersja oprogramowania
8. b
Numer wtyczki kodującej
8. C
Status GFA
8. d
Usterka GFA
8. E
Reset wszystkich parametrów
8. F
Ciągły zapłon
9. A
Ciągły tryb pracy
9. b
Aktualna prędkość obrotowa wentylatora
9. C
Aktualna moc grzewcza
9. E
Opóźnienie sygnału turbiny (tylko ZWB)
9. F
Czasy wybiegu pompy obiegu grzewczego
A. A
Temperatura na czujniku temperatury
zasilania
A. b
A. C
podgrzewacza
b. F
Opóźnienie załączenia przy doprowadzeniu
wody podgrzewanej solarnie (ZWB)

33

Tab. 16 Funkcje serwisowe 2 poziomu

9. 3

Opis funkcji serwisowych

9. 1 Pierwszy poziom serwisowy
32
Funkcja serwisowa 1. A: moc grzewcza

ZSB 14...
ZSB 22...
ZWB 28...

Niektórzy dostawcy gazu wymagają ceny podstawowej zależnej od
mocy.
Moc grzewczą można procentowo ograniczyć między minimalną
znamionową mocą cieplną a maksymalną znamionową mocą cieplną na
specyficzne zapotrzebowanie ciepła.
Także przy ograniczonej mocy grzewczej przy
przygotowaniu c. do dyspozycji jest maksymalna
znamionowa moc grzewcza.
Ustawienie podstawowe to maksymalna znamionowa moc cieplna:
Wskazanie na wyświetlaczu
U0 (100%)
76

Tab. 17
? Wybrać funkcję serwisową 1.
? Moc grzewcza w kW i przynależny parametr na wyświetlaczu znajduje
się w tabeli ustawień (? str. 49, 50, 51).
? Ustawić parametr.
? Zmierzyć przepływ gazu i porównać z danymi dla wskazanego
parametru. Przy odchyleniach skorygować parametr.
? Zapisać parametr.
? Wpisać moc grzewczą w kW i wskazanie na wyświetlaczu do protokołu
uruchomienia (? str. 52).
? Wyjść z menu funkcji serwisowych.
Wyświetlacz wskazuje ponownie temperaturę na zasilaniu.

Funkcja serwisowa 1. b: moc c. (kotły ZSB)
Moc c. można ustawić między minimalną znamionową mocą cieplną
a maksymalną znamionową mocą cieplną c. na moc przesyłową
podgrzewacza c.
Ustawienie podstawowe to maksymalna znamionowa moc cieplna
c. : U0.
? Wybrać funkcję serwisową 1. b.
? Moc c. w kW i przynależny parametr znajduje się w tabeli ustawień
(? str. 49 do 51).
? Zmierzyć przepływ gazu i porównać z danymi dla wskazanego
Wyświetlacz wskazuje ponownie temperaturę na zasilaniu.
Funkcja serwisowa 1. E: tryb załączania pompy dla trybu
grzewczego
Przy podłączeniu zewnętrznego czujnika temperatury
dla regulatora pogodowego ustawiany jest
automatycznie tryb załączania pompy 04.
o Tryb załączania pompy 00 (tryb automatyczny, ustawienie
podstawowe):
regulator na magistrali steruje pompą obiegu grzewczego.
o Tryb załączania pompy 01 (w Niemczech i Szwajcarii
niedopuszczalny):
dla instalacji ogrzewczych bez regulacji.
Regulator temperatury zasilania załącza pompę obiegu grzewczego.
Przy zapotrzebowaniu ciepła pompa obiegu grzewczego załącza się
wraz z palnikiem.
o Tryb załączania pompy 02:
dla instalacji ogrzewczych z regulatorem temperatury pomieszczenia
- przyłącze 1, 2, 4 (24 V).
o Tryb załączania pompy 03:
pompa obiegu grzewczego pracuje bez przerwy (wyjątki: patrz
instrukcja obsługi regulatora ogrzewania).
o Tryb załączania pompy 04:
inteligentne wyłączenie pompy układu grzewczego przy instalacjach
ogrzewczych z regulatorem pogodowym. Pompa obiegu grzewczego
załączana jest tylko w razie potrzeby.
Funkcja serwisowa 2. b: maksymalna temperatura zasilania
Maksymalną wartość temperatury można ustawić na wartość z zakresu
od 35 °C do 88 °C.
Ustawienie podstawowe to 88. C: funkcja odpowietrzenia
Przy pierwszym załączeniu kocioł zostaje jednorazowo
odpowietrzony. W tym celu pompa układu grzewczego
załącza się i wyłącza (w odstępach ok. 4 minutowych).
zasilania.

Możliwe ustawienia to:
o 00: Funkcja odpowietrzenia wył
o 01: Funkcja odpowietrzania jest załączona i po jej upływie
automatycznie resetuje się na 00
o 02: Funkcja odpowietrzania jest załączona na stałe i nie resetowana
jest do położenia 00
Ustawienie podstawowe to 01. d: Dezynfekcja termiczna
OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo oparzenia!
normalnymi czasami pracy.
o 00: dezynfekcja termiczna nieaktywna
o 01: dezynfekcja termiczna aktywna
Ustawienie podstawowe to 00 (nieaktywne).
Dezynfekcja termiczna w kotłach ZSB:
OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo oparzenia!
? Zawartość podgrzewacza ochładza się ponownie po
dezynfekcji termicznej stopniowo przez straty
termiczne ponownie do ustawionej temperatury
c. Dlatego temperatura c. może być na krótki
czas wyższa niż ustawiona temperatura.
Dezynfekcja termiczna likwiduje bakterie, w szczególności typu.
legionella w podgrzewaczu. Podczas dezynfekcji podgrzewacz jest raz w
tygodniu podgrzewany na ok. 35 minut do temperatury 70 °C.
Dezynfekcja termiczna w kotłach ZWB:
OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo oparzenia!
? Po dezynfekcji termicznej można zdezaktywować tą
funkcję.
Przy aktywacji tych funkcji serwisowych ciepła woda podgrzewana jest
ciągle do ok. 75 °C, jeżeli regulator temperatury c. jest przekręcony
do oporu w prawo. F: tryb roboczy
Przy pomocy tej funkcji serwisowej można czasowo zmienić tryb pracy
kotła.
o 00: tryb normalny, kocioł pracuje zgodnie z wytycznymi regulatora.
o 01: kocioł pracuje przez 15 minut z mocą minimalną. Wyświetlacz
wskazuje temperaturę zasilania na zmianę z
. Po 15 minutach
kocioł przechodzi w normalny tryb pracy.
o 02: kocioł pracuje 15 minut z mocą maksymalną. Wyświetlacz
Ustawienie podstawowe to 00.
Funkcja serwisowa 3. A: automatyczna blokada taktowania

Po konserwacji można załączyć funkcję odpowietrzenia.

Przy pomocy funkcji serwisowej 3. A można załączyć automatyczne
dostosowanie blokady taktowania. Może to być wymagane przy
niekorzystnie zwymiarowanych instalacjach ogrzewczych.
Przy wyłączonym dostosowaniu blokady taktowania blokada taktowania
musi być ustawiona przy pomocy funkcji serwisowej 3. b (? str. 31).

Ustawienie podstawowe to 00 (wyłączone). b: blokada taktowania
Dopiero gdy wyłączona jest automatyczna blokada przycisków (funkcja
serwisowa 3. A), to ta funkcja serwisowa jest aktywna.
Blokada przycisków może być ustawiona na wartość z zakresu od 00 do
15 (0 do 15 minut).
Ustawienie podstawowe to 03 (3 minuty).
Przy 00 blokada taktowania jest wyłączona.
Najkrótszy możliwy odstęp czasu załączania wynosi
1 minutę (przy ogrzewaniach 1 rurowych lub powietrznych).

Funkcja serwisowa 3. C: histereza
Histereza to dopuszczalne odchylenie od zadanej temperatury na
zasilaniu. Wartość ta może być ustawiana co 1 K. Minimalna
temperatura na zasilaniu wynosi 35 °C.
Histereza może być ustawiona na wartość od 00 do 30
(0 do 30 K).
Ustawienie podstawowe to 10 (10 K). E: czas taktowania podtrzymania ciepła (tylko
Ta funkcja serwisowa działa tylko w trybie komfortowym.
Funkcja ustala po podgrzaniu lub zapotrzebowaniu c. czas, który
upłynie do następnego nagrzania płytowego wymiennika ciepła. Tym
samym unika się zbyt silnego nagrzania płytowego wymiennika ciepła.
Czas taktowania może być ustawiony w zakresie od 20 do 60 minut.
Ustawienie podstawowe to 20 (20 minut).

o 02: czujnik temperatury podgrzewacza podłączony do modułu
Heatronic.
o 03: termostat podgrzewacza podłączony do modułu Heatronic
Funkcja serwisowa 4. F: program napełniania syfonu
Program napełniania syfonu zapewnia napełnienie syfonu po montażu
instalacji lub po dłuższym stanie spoczynku.
Program napełniania syfonu zostaje uaktywniony, jeżeli:
o załączono kocioł wyłącznikiem głównym
o palnik nie pracował ponad 28 dni
o nastąpiło przełączenie między trybem letnim i zimowym
Przy następnym zapotrzebowaniu ciepła ze strony c. lub
podgrzewacza kocioł przez 15 minut jest podtrzymywany na niskiej
mocy cieplnej. Program napełnienia syfonu jest uruchomiony tak długo,
aż osiągnięty zostanie czas 15 minut na niskiej mocy cieplnej. Na
wyświetlaczu pojawia się
na zmianę z temperaturą zasilania.
Ustawienie podstawowe to 01: program napełniania syfonu z
najmniejszą mocą grzewczą.
Parametr 02: program napełniania syfonu z najmniejszą ustawioną
mocą grzewczą.
Parametr 00: program napełnienia syfonu jest wyłączony.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Przy niewypełnionym syfonie
kondensatu spaliny mogą wydostawać się.
? Program napełnienia syfonu wyłączyć tylko podczas
konserwacji.
? Program napełniania syfonu włączyć ponownie po
zakończeniu konserwacji.

Funkcja serwisowa 5. A: reset przeglądu

Funkcja serwisowa 3. F: czas podtrzymania ciepła (tylko ZWB)

Przy pomocy tej funkcji serwisowej można po wykonanym przeglądzie/
konserwacji zresetować wskazanie
na wyświetlaczu.

Stałe utrzymywanie ciepła wyraża, jak długo po poborze c.
zablokowany zostaje tryb grzewczy.

Ustawienie 00.

Okres podtrzymania ciepła można ustawić na zakres od 00 do 30 (0 do
30 minut). b: czas wybiegu wentylatora

Ustawienie podstawowe to 05 (5 minut).

Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić czas wybiegu
wentylatora.

Funkcja serwisowa 4. b: maksymalna temperatura podtrzymania
ciepła bloku cieplnego (tylko ZWB)

Czas wybiegu wentylatora może być ustawiony na wartość z zakresu od
01 do 18 (10 - 180 sekund).
Ustawienie podstawowe to 03 (30 sekund).

Maksymalna temperatura podtrzymania ciepła bloku cieplnego może
być ustawiona na wartość z zakresu od 40 do 65 (40 °C do 65 °C).
Ustawienie podstawowe to 65 (65 °C). C: zmiana użycia kanału przy
1-kanałowym zegarze sterującym

Funkcja serwisowa 4. d: dźwięk ostrzegawczy

Za pomocą tej funkcji serwisowej można zmienić zastosowanie kanału z
ogrzewania na przygotowanie c.

W przypadku usterki generowany jest dźwięk ostrzegawczy. Przy
pomocy funkcji serwisowej 4. d można wyłączyć dźwięk ostrzegawczy.
Ustawienie podstawowe to 01 (załączone).
Funkcja serwisowa 4. E: typ kotła

o 00: 2 kanał (ogrzewanie i przygotowanie c. )
o 01: 1 kanał - ogrzewanie
o 02: 1 kanał - przygotowanie c.
Ustawienie podstawowe to 00.

Przy pomocy tej funkcji serwisowej wskazywany jest ustalony typ kotła
grzewczego.
Możliwe wskazania to:
o 00: tylko ogrzewanie
o 01: kocioł dwufunkcyjny

Funkcja serwisowa 5. d: ustawienie typu podgrzewacza
Typ podgrzewacza zostaje rozpoznany automatycznie i
nie powinien być zmieniany

Funkcja serwisowa 5. E: ustawienie przyłącza NP - LP
Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić przyłącze NP - LP.
o 00: wył
o 01: pompa cyrkulacyjna
o 02: zewnętrzna pompa obiegu grzewczego w obiegu odbioru bez
zmieszania

o 00: ogrzewanie nieaktywne, c. nieaktywna.
o 01: ogrzewanie nieaktywne, c. aktywna.
o 10: ogrzewanie nieaktywne, c.
o 11: ogrzewanie aktywne, c.
Funkcja serwisowa 7. A: kontrolka robocza
Przy włączonym kotle świeci się kontrolka robocza. Przy pomocy funkcji
serwisowej 7. A można wyłączyć kontrolkę roboczą. b: zawór 3-drożny w pozycji środkowej

Po zapamiętaniu wartości 01 zawór 3-drożny przesuwa się w pozycję
środkową. Umożliwia to całkowite opróżnienie systemu i prosty
demontaż silnika. F: wskazanie przeglądu

Po wyjściu z tej funkcji serwisowej automatycznie zapamiętywana jest
wartość 00.

Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić ilość miesięcy, po
których na wyświetlaczu
będzie wyświetlany na zmianę (przegląd) z
temperaturą zasilania.
Ilość miesięcy można ustawić na wartość z zakresu 00 - 72
(0 do 72 miesięcy).
Gdy na wyświetlaczu pojawi się U0, to oznacza to, że
funkcja ta została już ustawiona na regulatorze.

Funkcja serwisowa 7. C: minimalna ilość c. (ZWB)
Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić ilość c. u., która
jest wymagana, aby załączyć palnik dla przygotowania c. Zakres
ustawień wynosi od 2, 5 do 5 litrów. Wskazywana wartość (25 do 50)
podaje ilość c. w krokach 0, 1 litrowych (ustawienie podstawowe:
2, 5 litra, wskazanie = 25). E: suszenie budynku
Funkcja serwisowa 6. A: wywołanie ostatnio zapamiętanego błędu
Przy pomocy tej funkcji serwisowej można wywołać ostatni zapisany
błąd.
Przy 00 funkcja serwisowa zostaje zresetowana.

Przy pomocy tej funkcji serwisowej załączane jest lub wyłączane
suszenie budynku.
Funkcji suszenia budynku w urządzeniu nie pomylić z
funkcją suszenia jastrychu (dry funktion) regulatora
pogodowego!

Funkcja serwisowa 6. b: aktualne napięcie zacisk 2
Wskazywane jest aktualne napięcie na zacisku 2.
o 00 - 24: 0 V do 24 V w krokach co 1 V
Funkcja serwisowa 6. C: temperatura zasilania wymagana przez
regulator ogrzewania
Przy pomocy tej funkcji serwisowej można wskazać temperaturę
zasilania wymaganą przez regulator ogrzewania.

Funkcja serwisowa 6. d: aktualny przepływ turbiny (kotły ZWB)
Wskazywany jest aktualny przepływ turbiny.
o 0. 0. - 99. : 0, 0 do 99 l/min w krokach 0, 1 l/min
Funkcja serwisowa 6. E: wejście zegara sterującego
Lewa cyfra wskazuje aktualny status ogrzewania. Tryb grzewczy
uaktywniany jest po ustawieniach na zegarze sterującym.
Prawa cyfra wskazuje aktualny status c. Tryb c. uaktywniany jest
po ustawieniach na zegarze sterującym.

Przy załączonej funkcji suszenia budynku nie możliwe
jest dokonywanie ustawień gazu na kotle!

o 00: wyłączony
o 01: tylko tryb grzewczy po ustawieniu kotła lub regulatora, tzn.
wszystkie inne zapotrzebowania ciepła są zablokowane. F: konfiguracja zacisków1-2-4
Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić napięcie wejściowe
zacisków 1-2-4.
o 00: wejście wyłączone
o 01: wejście 0-24 V, zadana moc
o 02: wejście 0-10 V, zadana moc
o 03: wejście 0-10 V, zadana temperatura
Ustawienie podstawowe to 01. 2 Drugi poziom serwisowy

Funkcja serwisowa 9. b: aktualna prędkość obrotowa wentylatora

Funkcja serwisowa 8. A: wersja oprogramowania

Przy pomocy tej funkcji wskazywana jest aktualna prędkość obrotowa
wentylatora (w 1/s).

Wskazywana jest obecna wersja oprogramowania.

Funkcja serwisowa 8. b: numer wtyczki kodującej
Wskazywane są ostatnie cztery miejsca wtyczki
kodującej.
Wtyczka kodująca określa funkcje kotła. Jeżeli kocioł
przezbrojono z gazu ziemnego na płynny (lub
odwrotnie), to należy wymienić wtyczkę kodującą.

Funkcja serwisowa 9. C: aktualna moc grzewcza
Przy pomocy tej funkcji wskazywana jest aktualna moc grzewcza kotła
(parametr na wyświetlaczu wg Pkt. 16). E: opóźnienie sygnału turbiny (tylko ZWB)
Przy pomocy tej funkcji serwisowa można ustawić czas opóźnienia, który
w przypadku krótkotrwałych szczytów ciśnieniowych w sieci wodnej
pozwoli uniknąć nieplanowanego uruchomienia kotła.

Parametr wewnętrzny.

Przez spontaniczną zmianę ciśnienia w układzie zasilania c.
przepływomierz (turbina) może zasygnalizować pobór wody. W wyniku
tego palnik na krótko uruchamia się, chociaż nie pobierana jest woda. d: usterka GFA

Opóźnienie sygnału turbiny można ustawić na wartość z zakresu od 02
do 12 (0, 5 sekundy do 3 sekund) w krokach co 0, 25 sekundy.

Ustawienie podstawowe to 04 (1 sekunda). E: zresetowanie kotła
(Heatronic 3) do ustawienia podstawowego

Funkcja serwisowa 9. F: czas wybiegu pompy (ogrzewanie)

Funkcja serwisowa 8. C: status GFA

Przy pomocy tej funkcji serwisowej można zresetować urządznie do
ustawienia podstawowego. Wszystkie zmienione funkcje serwisowe
resetowane są do ustawienia podstawowego.
? Przycisk serwisowy
Na wyświetlaczu pojawi się np.
? Przyciskiem eco lub blokadą przycisków wybrać funkcję serwisową
8. E.
Świeci się przycisk kominiarza a wyświetlacz wskazuje 00.
? Nacisnąć przycisk kominiarza, aż wyświetlacz wskaże
.
Wszystkie ustawienia są resetowane i kocioł uruchamia się ponownie
z ustawieniem podstawowym.
? Ponownie ustawić ustawione funkcje serwisowe zgodnie z
protokołem uruchomienia (? str.
Funkcja serwisowa 8. F: ciągły zapłon
WSKAZÓWKA: Możliwe uszkodzenie transformatora
zapłonowego!
? Funkcji tej nie pozostawiać załączonej dłużej niż 2
minuty.
Ta funkcja pozwala na ciągły zapłon bez dopływu gazu, aby
przetestować zapłon.
o 01: zał
Funkcja serwisowa 9. A: ciągły tryb roboczy
Funkcja ta ustawia ciągły tryb roboczy (00, 01 i 02? Funkcja
serwisowa 2. F: tryb roboczy, str. Wartości 03 i 06 mają status
tylko do odczytu.

Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić czas wybiegu pompy
po zakończeniu zapotrzebowania ciepła regulatora zewnętrznego.
Czas wybiegu pompy można ustawić na wartość z zakresu od 01 do 10
(1 do 10 minut) w krokach 1-minutowych.
Funkcja serwisowa A. : temperatura na czujniku temperatury
Przy pomocy tej funkcji serwisowej można wyświetlić temperaturę na
czujniku temperatury zasilania.

Funkcja serwisowa A. b: temperatura c.
Przy pomocy tej funkcji serwisowej można wyświetlić temperaturę
c. C: temperatura na czujniku temperatury
czujniku temperatury podgrzewacza.

Funkcja serwisowa b. F: Opóźnienie załączenia przy doprowadzeniu
wody podgrzewanej solarnie przy kotłach ZWB
Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić czas w sekundach, po
którym kocioł załączy się w celu przygotowania c. Opóźnienie
załączania należy ustawić zgodnie z warunkami instalacji.
Jeżeli ustawiane jest opóźnienie załączenia przy
doprowadzeniu wody podgrzewanej solarnie, to to
komunikat o zapotrzebowaniu nie jest już możliwy
? str. 26.
Opóźnienie załączania ustawia się na wartość z zakresu 0 - 50 sekund.
Ustawienie podstawowe to 00 (nieaktywne).

Dostosowanie do rodzaju gazu

Dostosowanie do rodzaju gazu

Kocioł nastawiony jest fabrycznie na gaz ziemny E (GZ 50).
Proporcja gazu i powietrza może być zadana jedynie na podstawie
elektronicznego pomiaru stężenia CO2 lub O2 przy max. i min. mocy
cieplnej.
Dostosowanie kotła do różnego osprzętu przewodów powietrznospalinowych za pomocą kryz dławiących i blach spiętrzających nie jest
konieczne.

10. 1 Ustawienie stosunku ilości gazu do powietrza (CO2
lub O2)
? Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.
? Załączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.
? Usunąć zatyczkę z króćca pomiaru spalin.
? Czujnik wsunąć do króćca na głębokość ok. 135 mm i uszczelnić.

o Kotły opalane gazem ziemnym z grupy 2E nastawione są fabrycznie
na indeks Wobbego 15 kWh/m3 oraz ciśnienie na przyłączu 20 mbar.
o Kotły na gaz ziemny z grupy Lw są zaplombowane i fabrycznie
ustawione na indeks Wobbego
12, 2 kWh/m3 i ciśnienie przyłącza 20 mbar.
o Jeśli kocioł, który jest fabrycznie ustawiony na gaz ziemny E, ma być
eksploatowany w instalacji zasilanej gazem ziemnym Lw lub Ls
(lub odwrotnie), musi zostać ustawiona wartość CO2 lub O2.
6 720 614 090-21. 1O

Gaz płynny (31)
o Urządzenia na gaz płynny ustawione są na 37 mbar.
Przezbrojenie na inny rodzaj gazu
Dostępne są następujące zestawy do przezbrojenia na inny rodzaj gazu:
Urządzenie
ZSB 14-3C

ZSB 22-3C

ZSB 28-3C

Przezbrojenie na
Gaz ziemny (2E)
Gaz ziemny (Lw)
Gaz ziemny (Ls)
Gaz ziemny (Ls)

Nr katalogowy
8 716 012 959 0
8 714 431 150 0
8 716 012 823 0
8 716 012 826 0
8 716 012 958 0
8 714 431 152 0
8 716 012 822 0
8 716 012 825 0
8 716 012 957 0
8 714 431 156 0
8 716 012 821 0
8 716 012 824 0

Tab. 18

Rys. 42
? Przytrzymać wciśnięty przycisk kominiarza, aż się podświetli.
Wyświetlacz wskazuje temperaturę zasilania na zmianę z
=
maksymalna nominalna moc cieplna.
? Zmierzyć zawartość CO2 lub O2.
? Na dławiku gazowym ustawić zgodnie z tabelą zawartość CO2 lub O2
dla maksymalnej znamionowej mocy grzewczej.
? Na dławiku gazowym (3) ustawić zawartość CO2 dla maksymalnej
nominalnej mocy cieplnej zgodnie z tabelą.

6 720 614 395-10. 1 O

wykonać próbę szczelności.
? Zestaw przezbrojeniowy zamontować zgodnie z załączoną do zestawu
instrukcją.
? Po każdym przezbrojeniu ustawić proporcje gazu do powietrza
(CO2 lub O2) (? rozdział 10. 1).

34

Rys. 43
Króciec pomiaru ciśnienia gazu na przyłączu gazu
Śruba nastawcza min. ilości gazu
Śruba nastawcza maks. ilości gazu

ZSB 14-3

ZSB 22-3

ZWB 28-3

Rodzaj gazu
GZ50 2E
GZ41, 5 2Lw
GZ35 2Ls
(propan)1)
(butan)
(butan)

CO2
O2
przy maks.
znamionowej
mocy cieplnej
9, 4% 4, 13%

przy min.
8, 6% 5, 56%

9, 2%

4, 1%

8, 3%

5, 8%

9, 1%

4, 0%

10. 2 Sprawdzić ciśnienie gazu na przyłączu (podczas
przepływu)

5, 5%

10, 8% 4, 45%

10, 5% 4, 91%

12, 4% 2, 55%

12, 0% 3, 0%

9, 6% 3, 77%

? Wyłączyć urządzenie i zamknąć zawór gazowy.
? Odkręcić śrubę przy króćcu pomiarowym do regulacji ciśnienia na
przyłączu gazowym i podłączyć miernik ciśnienia.

8, 7% 5, 38%

9, 4%

3, 8%

8, 5%

5, 4%

9, 0%

6 720 614 395-22. 1O

10, 8% 4, 6%

10, 5% 4, 75%

11, 5% 3, 75%

11, 0% 4, 5%

9, 6% 3, 59%

Rys. 44
? Otworzyć kurek gazowy i włączyć miernik.
? Przytrzymać wciśnięty przycisk kominiarza, aż się podświetli.
maksymalna nominalna moc cieplna.
? Wymagane ciśnienie przepływu na przyłączu sprawdzić zgodnie z
tabelą.

9, 5%

3, 6%

11, 5% 3, 6%

Tab. 19
1) wartość standardowa dla gazu płynnego przy zbiornikach stałych o pojemności
do 15 000 l

? Dwukrotnie krótko przycisnąć przycisk.
minimalna nominalna moc cieplna.
? Zmierzyć stężenie CO2 lub O2.
? Usunąć plombę na śrubie nastawczej armatury gazowej i ustawić
zawartość CO2 lub O2 dla minimalnej znamionowej mocy cieplnej.
? Ponownie sprawdzić nastawę przy max. nominalnej mocy
cieplnej i w razie potrzeby skorygować.
? Zawartości CO2 lub O2 wpisać do protokołu uruchomienia.
? Przycisk kominiarza
naciskać tak często aż nie będzie
podświetlony.
? Usunąć sondę spalin z króćca pomiarowego i zamontować zatyczkę.
? Zaplombować armaturę gazową.

Gaz ziemny GZ35
GZ41. 5
2Lw (23)
Gaz ziemny GZ50
2E (23)
(Butan)

Ciśnienie
znamionowe
[mbar]

Dopuszczalny zakres ciśnienia
przy maks. znamionowej mocy
cieplnej
10 - 16

16 - 23

17 - 25

37

Tab. 20
1) Wartość nominalna dla gazu płynnego przy zasobnikach stacjonarnych o
pojemności do 15 000 l

Kotła nie wolno uruchamiać, gdy wartość ciśnienia
dynamicznego w sieci gazowej okaże się wyższa lub
niższa. Należy ustalić przyczynę i usunąć błąd. Jeśli
okaże się to niemożliwe, zablokować kocioł po stronie
gazu i skontaktować się z gazownią.
? Przycisk kominiarza
Wyświetlacz wskazuje ponownie temperaturę na zasilaniu.
? Wyłączyć urządzenie, zamknąć kurek gazowy, zdjąć miernik ciśnienia
i przykręcić śrubę.
? Ponownie zamontować obudowę

Kontrola zawartości spalin

11. 3 Pomiar CO w spalinach

Kontrola zawartości spalin

Do pomiaru zawartości spalin wykorzystać sondę wielootworową.

11. 1 Przycisk kominiarza
Poprzez naciśniecie przycisku kominiarza aż do podświetlenia można
wybrać następujące wartości charakterystyczne urządzenia:

6 720 612 659-36. 1R

3

? Usunąć zatyczkę z króćca pomiaru spalin [1] (? rysunek 46).
? Wstawić sondę spalin do oporu w króciec i uszczelnić miejsce
pomiaru.
? Przy pomocy przycisku kominiarza
= wybrać maksymalną
znamionową moc cieplną.
? Zmierzyć zawartość CO.
? Ponownie zamontować zatyczkę.

Ochrona środowiska jest podstawą działania firm należących do grupy
Bosch.
Jakość produktów, ich ekonomiczność i ekologiczność są dla nas celami
równorzędnymi. Ustawy i przepisy o ochronie środowiska są ściśle
przestrzegane.
Do zagadnień ochrony środowiska dodajemy najlepsze rozwiązania
techniczne i materiały z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych. 45
= maksymalna ustawiona moc grzewcza

= maksymalna znamionowa moc cieplna

Ochrona środowiska

= minimalna znamionowa moc cieplna
Na wykonanie pomiaru wszystkich wartości mają
Państwo 15 minut. Po upływie tego czasu kocioł powróci
do nominalnego trybu pracy. 2 Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego
Pomiar zawartości O2 lub CO2 w powietrzu do spalania.
Do pomiaru zawartości spalin wykorzystać sondę szczelinową.
Na podstawie pomiaru stężenia O2 i CO2 w powietrzu do
spalania można sprawdzić szczelność przewodu
spalinowego poprowadzonego zgodnie z C33. Stężenie
O2 nie powinno być niższe niż 20, 6%, natomiast
stężenie CO2 nie może przekraczać 0, 2%.
? Zdjąć zatyczkę z króćca pomiaru powietrza do spalania [2]
(? rysunek 46).
? Wstawić sondę spalin w króciec i uszczelnić miejsce pomiaru.
? Przy pomocy przycisku kominiarza
znamionową moc cieplną.

Opakowanie
Wszystkie opakowania są ekologiczne i można je ponownie wykorzystać.
Stare urządzenie
W starych urządzeniach występują surowce wtórne, które należy
przekazać do przetworzenia.
Podzespoły łatwo się demontuje a tworzywa sztuczne są oznaczone. W
ten sposób różne podzespoły można posortować i przekazać do
recyklingu lub utylizacji.

Przegląd/konserwacja

Aby zapewnić przez długi czas możliwie niskie zużycie gazu oraz
ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, zaleca się zawarcie z
uprawnioną i wyspecjalizowaną firmą umowy serwisowej na wykonanie
raz w roku prac przeglądowych i w razie potrzeby konserwacyjnych.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zaczadzenie!
? Po wykonaniu prac na przewodach spalinowych
6 720 614 090-23. 46
? Zmierzyć stężenie O2 i CO2.
? Ponownie włożyć korek.

Przegląd/konserwacja
Heatronic
W razie uszkodzenia jakiegoś podzespołu na wyświetlaczu
sygnalizowana jest usterka.
Moduł Heatronic nadzoruje wszystkie części składowe odpowiedzialne
za regulację, sterowanie i bezpieczeństwo.
WSKAZÓWKA: Przeciekająca woda może spowodować
uszkodzenie układu Heatronic.
? Przed rozpoczęciem prac przy elementach instalacji
wodnych przykryć układ Heatronic.
Wskazówki ogólne
Przegląd usterek na str. 46.

o Wymagane są następujące urządzenia pomiarowe:
- Elektroniczny miernik spalin do CO2, CO oraz temperatury spalin
- Manometr (U-rurka) 0-30 mbar (podziałka min. 0, 1 mbar)
o Specjalistyczne narzędzia nie są wymagane.
o Dopuszczalne smary:
- część wodna: Unisilikon L 641 (8 709 918 413)
- złączki gwintowane: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).
? Użyć pastę przewodzącą ciepło nr 8 719 918 658.
? Stosować tylko oryginalne części zamienne!
? Części zamienne zamawiać przy wykorzystaniu katalogu części
zamiennych.
? Wymontowane uszczelki i o-ringi wymienić na nowe.
Po przeprowadzeniu przeglądu/konserwacji
? Dokręcić wszystkie poluzowane połączenia skręcane.
? Ponownie uruchomić urządzenie (? strona 24).
? Sprawdzić szczelność w miejscach łączenia.
? Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza (CO2) i w razie potrzeby
ustawić (? strona 34).

Przegląd/konserwacja

13. 1 Lista czynności kontrolnych podczas konserwacji
(protokół konserwacji)
Data
Odczytać ostatni zapisany błąd w module Heatronic,
funkcja serwisowa 6. A (? strona 39).

W urządzeniach ZWB sprawdzić filtr w rurze wody zimnej
(? strona 39).

Sprawdzić wizualnie przelot - spaliny/powietrze do
spalania.

Sprawdzić ciśnienie na przyłączu gazowym
(? strona 35).

Sprawdzić min. /maks. ustawienie CO2
(proporcje gazu do powietrza) (? strona 34).

min. %
max. %

Sprawdzić szczelność gazową i wodną, (? strona 20).

Sprawdzić blok cieplny (? strona 40).

Sprawdzić palnik (? strona 40).

Sprawdzić elektrody (? strona 40).

Sprawdzić membranę w urządzeniu mieszającym
(? strona 43).

Wyczyścić syfon skroplin (? strona 42).

Sprawdzić ciśnienie wstępne naczynia
wzbiorczego dla statycznej wysokości
bar

Skontrolować ciśnienie robocze w instalacji
grzewczej (? strona 43).

Skontrolować szczelność automatycznego odpowietrznika
oraz sprawdzić, czy nakrętka zaślepiająca nie jest
poluzowana.

Sprawdzić czy nie są uszkodzone przewody elektryczne.

Sprawdzić nastawy regulatora c.

Skontrolować urządzenia wchodzące w skład instalacji
grzewczej, jak zasobnik,...

Skontrolować nastawy funkcji serwisowych według
protokołu uruchomienia. 21

13. 2 Opis prac konserwacyjnych

? Założyć nowy wymiennik z nowymi uszczelkami a następnie
przykręcić go śrubą.

Odczytanie ostatniego zapamiętanego błędu
(funkcja serwisowa 6. A)

1.

? Wybrać funkcję serwisową 6. A (? strona 32).
Przegląd usterek na str. 34.

13. 1 Filtr siatkowy w rurze wody zimnej (ZWB)
? Wykręcić rurę wody zimnej i sprawdzić, czy filtr siatkowy nie jest
zanieczyszczony.

6 720 614 395-12.

2O

Rys. 48
13. 3 Armatura gazowa

2.

? Rozłączyć połączenia elektryczne.
? Odkręcić rurę doprowadzającą gaz.
? Odkręcić dwie śruby, za pomocą blachy podtrzymującej unieść
armaturę gazową do góry i zdjąć ją ze śrub.
6 720 614 395-11. 47
13. 2 Płytowy wymiennik ciepła (ZWB)
W przypadku zbyt niskiej mocy przygotowywania c. :
? Sprawdzić czy filtr w rurze wody zimnej nie jest zanieczyszczony
(? strona 39).
? wymontować i wymienić
-lub? oczyścić z kamienia środkiem do stali szlachetnej (1. 4401) płytowy
wymiennik ciepła c.

Demontaż płytowego wymiennika ciepła:
? Odkręcić śruby u góry płytowego wymiennika ciepła i wyciągnąć
wymiennik

2.
6 720 614 395-13. 49
13. 4 Zespół hydrauliczny
? Zdemontować syfon kondensatu.
? Poluzować/rozłączyć połączenia rurowe (1.
? Poluzować połączenie rurowe u góry przy pompie (2.
? Poluzować klamry na zaworze 3-drożnym (3.

6 720 614 395-14. 2O

? Poluzować sześć śrub i wyjąć kompletną jednostkę hydrauliczną (4.

4. 6 Pompa i rozdzielacz na powrocie
? Odkręcić dwuzłączkę rurową na dole pompy i wyciągnąć pompę do
góry.
? Zdjąć klips z tylnego przyłącza rozdzielacza.
? Odkręcić śrubunek na rurze powrotu instalacji grzewczej.
? Odkręcić dwie śruby mocujące i zdjąć rozdzielacz. 50
13. 5 Zawór trójdrogowy
6 720 614 395-16. 2O

? Poluzować trzy klamry.
? Wyciągnąć zawór trójdrożny do góry.
Rys. 52
13. 7 Blok cieplny, sprawdzenie palnika i elektrod

Do czyszczenia bloku cieplnego użyć osprzętu nr. 1156, nr zam.
7 719 003 006, składającego się ze szczotki i wypychacza.
? Sprawdzić ciśnienie sterujące na urządzeniu mieszającym przy
maksymalnej nominalnej mocy cieplnej.

6 7 2 0 6 1 1 6 2 6 -7 8. 1 R

6 720 614 395-15. 53
Rys. 51
[1, 2, 3]Rury
Aby przyspieszyć montaż najpierw zainstalować rurę 1,
potem 2 i 3.

ZSB 14-3C
ZSB 22-3C
ZWB 28-3C

sterujące
?? 3, 0 mbar
& lt; 3, 0 mbar
?? 2, 6 mbar
& lt; 2, 6 mbar
?? 4, 5 mbar
& lt; 4, 5 mbar

Czyszczenie?
Nie
Tak
Tak

Tab. 22
Gdy musi zostać przeprowadzone czyszczenie:
? Zdemontować rurę ssącą i zdjąć rurę gazową z urządzenia
mieszającego,? rysunek 54.

40

Przegląd/konserwacja

? Wyjąć palnik.

? Zdemontować urządzenie mieszające.
6 720 611 626-82. 56
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo oparzenia się.
Elementy wyporowe mogą mieć bardzo wysoką
temperaturę nawet po dłuższym czasie wyłączenia
urządzenia!
? W razie potrzeby schłodzić elementy wyporowe przy
użyciu wilgotnej szmatki.

6 7 2 0 6 1 1 6 2 6 -7 9. 2 R

Rys. 54
? Zdjąć przewód elektrody zapłonowej i nadzorującej,? rysunek 55.
? Odkręcić nakrętki mocujące płytę wentylatora i wyjąć wentylator.

? Wyjąć górny element wyporowy.
? Wyjąć dolny elementy wyporowy za pomocą narzędzia do
podnoszenia.
? W razie potrzeby oczyścić obydwa elementy wyporowe.

6 7 2 0 6 1 1 6 2 6 -8 6. 1 R

Rys. 55

6 720 612 659-52. 1R

? Wyjąć zestaw elektrodowy z uszczelką i sprawdzić zanieczyszczenie
elektrod, w razie potrzeby oczyścić je lub wymienić. 57
Przy użyciu latarki i lustra można zajrzeć do bloku
cieplnego.

Przegląd/konserwacja

? Blok cieplny przepłukać od góry wodą.

6 720 611 626-85. 2O

O
H2

6 720 611 626-81. 58

Rys. 60

? Szczotką wyczyścić blok cieplny:
- z lewej i prawej strony obrotowo
- od góry do dołu do oporu
? Usunąć śruby na pokrywie otworu wyczystkowego i zdjąć pokrywę.

? Ponownie otworzyć otwór wyczystkowy i wyczyścić wannę oraz
przyłącze do kondensatu.
? Części zamontować w odwrotnej kolejności.
? Ustawić proporcje gazu do powietrza (? strona 34).
13. 8 Czyszczenie syfonu kondensatu
? Odkręcić śrubę i wyjąć syfon kondensatu.
? Sprawdzić drożność otworu do wymiennika ciepła.

6 720 612 659-53. 3ITL

6 720 614 395-17. 61
? Przepłukać syfon kondensatu.
? Sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić wąż kondensatu.
? Syfon napełnić ok. 1/4 l wody i ponownie zamontować. 59
? Odessać pozostałości i ponownie zamknąć otwór wyczystkowy.
? Ponownie założyć elementy wyporowe.
? Syfon do kondensatu odkręcić i podstawić odpowiednie naczynie. 11Sprawdzanie naczynia wzbiorczego
(patrz również strona 27)

13. 9 Membrana w komorze mieszania
? Komorę mieszania [1] wymontować wg rysunku 54.
? Sprawdzić membranę [2] pod kątem zabrudzenia oraz pęknięć.

Raz w roku konieczne jest przeprowadzanie kontroli naczynia
wzbiorczego przeponowego.
? Ciśnienie w kotle obniżyć do zera.
? W razie potrzeby podwyższyć ciśnienie wstępne w naczyniu
wzbiorczym przeponowym do wartości wysokości statycznej
instalacji c. 12Ciśnienie napełniania instalacji ogrzewania
WSKAZÓWKA: Urządzenie może ulec uszkodzeniu
? Wodę grzewczą należy uzupełniać tylko przy zimnym
urządzeniu. 62

Wskazanie na monometrze
1 bar
Minimalne ciśnienie napełniania (gdy instalacja jest
zimna)
1 - 2 bar
Optymalne ciśnienie napełniania
3 bar
Maksymalne ciśnienie napełniania (w przypadku
najwyższej temperatury gorącej wody):
nie może zostać przekroczone, otwiera się zawór
bezpieczeństwa.

? Ponownie zamontować urządzenie mieszające. 23

13. 10Sprawdzanie zaworu bezpieczeństwa instalacji grzewczej

? Jeśli wskazówka znajduje się poniżej 1 bar (przy zimnej instalacji),
należy dopełnić wodę, aż wskazówka znajdzie się pomiędzy 1 i 2 bar.

6 720 612 659-50. 1R

Jego zadaniem jest zabezpieczenie kotła i całej instalacji przed
nadciśnieniem. Nastawa fabryczna powoduje zadziałanie zaworu, gdy
ciśnienie w obiegu osiągnie wartość ok. 3 bar.
OSTRZEŻENIE:
? W żadnym wypadku nie blokować zaworu
bezpieczeństwa.
? Odpływ z zaworu bezpieczeństwa założyć tak, by miał
spadek.

Przed napełnieniem instalacji wąż napełnić wodą
(pozwala to uniknąć przedostania się powietrza do wody
grzewczej).
? Jeżeli ciśnienie nie odpowiada zadanym wartościom, należy
sprawdzić szczelność naczynia wzbiorczego i instalacji c. 13Kontrola instalacji elektrycznej

W celu ręcznego otwarcia zaworu bezpieczeństwa:
? Docisnąć dźwignię, np. za pomocą śrubokręta.

? Należy sprawdzić, czy przewody elektryczne nie są mechanicznie
uszkodzone, w razie potrzeby wymienić.

W celu zamknięcia:
? Zwolnić dźwignię. 14Czyszczenie pozostałych elementów kotła
? Oczyścić elektrody. W przypadku objawów zużycia elektrody
wymienić. 3 Opróżnianie naściennego kotła gazowego
Obieg c.

6 720 614 395-18. 1O

W celu opróżnienia instalacji grzewczej należy w jej najniższym miejscu
zamontować zawór spustowy. 63 Zawór bezpieczeństwa (instalacja grzewcza)

Wskazania na wyświetlaczu

W celu opróżnienia kotła:
? Otworzyć zawór spustowy i spuścić wodę grzewczą poprzez
przyłączony wąż.

Wskazanie
specjalne

Opis
Potwierdzenie po naciśnięciu przycisku
(z wyjątkiem przycisku reset).
Potwierdzenie po naciśnięciu dwóch przycisków
równocześnie.
niż 3 sekundy (funkcja podgrzewacza).

na dłużej

6 720 612 232-26. 1O

Wyświetlacz wskazuje temperaturę zasilania na
zmianę z
. Kocioł pracuje dłużej niż 15 minut z
minimalną mocą cieplną. 64
Obieg c. (ZWB)
Obieg c. może być opróżniony poprzez zawór nadciśnieniowy.
? Zamknąć dopływ zimnej wody.
? Całkowicie otworzyć punkt poboru ciepłej wody.
? Otworzyć całkowicie zawór nadciśnieniowy.

zmianę z
. Kocioł pracuje z ustawioną
maksymalną mocą znamionową w trybie
grzewczym,? funkcja serwisowa 1.

maksymalną mocą cieplną.

Wskazania na wyświetlaczu

Na wyświetlaczu pojawią się następujące wskazania (tab. 24 i 25):
Wskazywana wartość
Cyfra lub litera, po
kropce jest litera
Po literze cyfra lub litera
Dwie cyfry
Po U cyfry 0.. 9
Po cyfrze występują
dwukrotnie dwie cyfry

Po dwóch kreskach
występują dwukrotnie
dwie cyfry

Pod dwóch literach
występują dwie cyfry

(? tab. 15/ 16, str. 16)
Miga kod usterki
(? tab. 25, str. 44)
Wartość dziesiętna np.
temperatura zasilania
Wartość dziesiętna; wskazywane
jest 100.. 109 jako U0.. U9
Wartość dziesiętna (trzy cyfry);
pierwsza cyfra wskazywana jest
na zmianę z obydwoma
ostatnimi cyframi (np. : 1... 69
dla 169)
Numer wtyczki kodującej;
wartość w wskazywana jest w
trzech krokach:
1. dwa kroki
2. dwie pierwsze cyfry
3. dwie ostatnie cyfry
(np. : -- 10 04)
Numer wersji;
wartość wskazywana jest w
1. dwie pierwsze litery
(np. : CF 10 20)

Zakres

00.. 99
0.. 109
0.. 999

9999

Funkcja odpowietrzająca jest aktywna, patrz funkcja
serwisowa 2. C.
zmianę z
. Program napełniania syfonu jest
aktywny,? funkcja serwisowa 4. F.
zmianę z
: ustawiony interwal,? funkcja
serwisowa 5. Pompa obiegu grzewczego. Ograniczenie stopniowe jest
uaktywnione. Niedopuszczalnie szybki przyrost
temperatury zasilania: tryb grzewczy przerywany
jest na dwie minuty.
Uruchomiona jest funkcja suszenia jastrychu (dry
function) regulatora pogodowego (? instrukcja
obsługi) lub funkcja suszenia budynku (? funkcja
serwisowa 7. E).
Aktywna blokada przycisków. Dla odblokowania
blokady przycisków naciskać
tak długo, aż na
wyświetlaczu wskazana będzie temperatura
zasilania. 25 Specjalne wskazania wyświetlacza

Tab. 24 Wskazania na wyświetlaczu

44

Usterki

Usterki

15. 1 Usuwanie usterek
zamknąć kurek gazowy.
? Po wykonaniu prac na przewodach gazowych
(bezpiecznik, bezpiecznik automatyczny).

OSTRZEŻENIE: Oparzenie!
Gorąca woda może spowodować ciężkie oparzenia.
? Przed rozpoczęciem pracy przy elementach instalacji
wodnej należy opróżnić urządzenie.

Jeżeli podczas pracy kotła wystąpi usterka, generowany jest dźwięk
ostrzegawczy i miga kontrolka robocza.
Po naciśnięciu przycisku dźwięk zostaje wyłączony.

Wyświetlacz wskazuje kod usterki (np.

) i przycisk reset może migać.

Jeżeli miga przycisk Reset:
? nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset do momentu, aż na
wyświetlaczu pojawi się
.
Kocioł uruchamia się ponownie i wskazywana jest temperatura
Jeżeli przycisk Reset nie miga:
? Wyłączyć i ponownie załączyć kocioł.
Przegląd usterek znajduje się na str.
Przegląd wskazań wyświetlacza znajduje się na str. 44.

Jeżeli nie można usunąć usterki:
? Sprawdzić płytę główną, w razie potrzeby wymienić ją i ustawić
funkcje serwisowe.

45

15. 2 Usterki, które są pokazywane na wyświetlaczu
Wyświetlacz Opis
A7
Uszkodzony NTC c. u..
A8
Ad
b1
b2
b3
C6
CC
d3
E2
E9

EA

F0

F1
F7
FA
Fd

Przerwana komunikacja.
Nie rozpoznany czujnik temperatury zasobnika.
Nie rozpoznany wtyk kodujący.
Wewnętrzny błąd danych

Wskazówki
Sprawdzić NTC c. i kabel podłączeniowy na przerwę lub
zwarcie.
Sprawdzić przewód połączeniowy urządzenia na magistrali.
Sprawdzić czujnik 1 temperatury zasobnika i kabel
połączeniowy.
Właściwie umieścić, pomierzyć, ew. wymienić wtyk kodujący.
Patrz instrukcja serwisowa dla serwisanta

Wentylator nie pracuje.

Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić przewód z wtyczką do
wentylatora lub wentylator.
Nie rozpoznany czujnik temperatury zewnętrznej.
Sprawdzić czujnik temperatury zewnętrznej i kabel
połączeniowy (czy jest przerwa), wymienić moduł BUS.
Zadziałał czujnik zewnętrzny.
Zadziałał czujnik temperatury TB1. Brakuje mostka 8 -9 lub PR P0.
Uszkodzony NTC zasilania c.
Sprawdzić czujnik NTC i kabel połączeniowy.
Zadziałał ogranicznik temperatury bloku cieplnego lub temperatury Sprawdzić ciśnienie robocze, ogranicznik temperatury, bieg
spalin.
pompy bezpiecznik na płycie głównej, odpowietrzyć urządzenie.
Sprawdzić blok cieplny po stronie wodnej
Przy urządzeniach z elementami wyporowymi w bloku cieplnym
sprawdzić, czy są one wbudowane.
Nie rozpoznany płomień.
Kurek gazowy otwarty? Sprawdzić ciśnienie na przyłączu gazu,
przyłącze sieciowe, elektrody z przewodem, rurę spalinową,
zawartość CO2. W kotłach na gaz ziemny sprawdzić czujnik
przepływu gazu.
Błąd wewnętrzny.
Sprawdzić elektryczne połączenia wtykowe i przewody
zapłonowe, w razie potrzeby wymienić płytę główną. Sprawdzić
stosunek zawartości gazu do powietrza (CO2).
Wewnętrzny błąd danych
Patrz instrukcja serwisowa dla serwisanta
Pomimo wyłączenia urządzenia, rozpoznany płomień.
Sprawdzić elektrody, wysuszyć płytę główną. Czy
odprowadzenie spalin OK?
Po wyłączeniu gazu: rozpoznany płomień.
Sprawdzić armaturę gazową. Oczyścić syfon kondensatu i
sprawdzić elektrody. Sprawdzić przewód odprowadzania spalin.
Przypadkowo naciśnięto przycisk reset.
Ponownie nacisnąć przycisk reset. 26

15. 3 Usterki, które nie są pokazywane na wyświetlaczu
Usterki kotła
Zbyt głośne odgłosy spalania; przydźwięki

Odgłosy przy przepływie
Rozgrzewanie trwa zbyt długo
Niewłaściwe parametry spalin: zbyt wysoka zawartość CO

Zapłon zbyt gwałtowny, nieprawidłowy

Ciepła woda ma nieprzyjemny zapach lub ciemny kolor
Temperatura zadana zasilania (np. regulatora FW-500) jest
przekroczona
Kondensat w skrzyni powietrznej
Temperatura wody wpływającej nie jest osiągana (ZWB)

Miga Heatronic (tzn. migają wszystkie przyciski, wszystkie
segmenty wyświetlacza, lampka kontrolna palnika itd. )

Środek zaradczy
? Prawidłowo włożyć wtyczkę kodującą, w razie potrzeby wymienić wtyczkę.
? Sprawdzić rodzaj gazu.
? Sprawdzić ciśnienie na przyłączu gazu, w razie potrzeby dostosować je.
? Sprawdzić system spalinowy, w razie potrzeby oczyścić go lub wykonać naprawy.
? Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza w powietrzu do spalania i w
spalinach, w razie potrzeby wymienić armaturę gazową.
? Ustawić prawidłowo stopnie mocy pompy lub charakterystyki pracy pompy i
dostosować je do mocy maksymalnej.
? Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza w spalinach, w razie potrzeby
wymienić armaturę gazową.
? Sprawdzić przyłącze sieciowe.
? Sprawdzić elektrody z kablem, w razie potrzeby wymienić element.
? Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza, w razie potrzeby wymienić
armaturę gazową.
? Przy gazie ziemnym: sprawdzić i w razie potrzeby wymienić czujnik przepływu
gazu.
? Sprawdzić palnik, w razie potrzeby wymienić.
? Wykonać dezynfekcję termiczną obiegu c.
? Wymienić anodę ochronną.
? Wyłączyć automatyczną blokadę taktowania, tzn. ustawić wartość na 0.
? Ustawić blokadę taktowania np. ustawienie podstawowe 3 minuty.
? Zamontować membranę w urządzeniu mieszającym zgodnie z instrukcją
montażu, w razie potrzeby wymienić membranę.
? Prawidłowo włożyć wtyczkę kodującą, w razie potrzeby wymienić wtyczkę.
? Sprawdzić, czy między zaciskiem 1 i 3 występuje napięcie (230 V AC), w razie
potrzeby wykonać naprawy.
? Sprawdzić turbinę, w razie potrzeby wymienić.
? Wymienić bezpiecznik Si 3 (24 V). 27 Usterki bez wskazania na wyświetlaczu

15. 4 Wartości czujnika

15. 5 Wtyczka kodująca

15. 1 Czujnik temperatury zewnętrznej (przy regulatorach
pogodowych, osprzęt)

Kocioł
ZSB 14-3 C (2E)
ZSB 14-3C (2Lw)
ZSB 14-3C (2Ls)
ZSB 14-3 C 31
ZSB 22-3 C (2E)
ZSB 22-3 (2Lw)
ZSB 22-3 (2Ls)
ZSB 22-3 C 31
ZWB 28-3 C (2E)
ZWB 28-3 (2Lw)
ZWB 28-3 (2Ls)
ZWB 28-3 C 31

Temperatura zewnętrzna ( °C)
tolerancja pomiaru?? 10%
-20
-16
-12
-8
-4
0
Opór (?? )
2 392
2 088
1 811
1 562
1 342
1 149
984
842
781
642
528
436

Numer
8 714 431 163 0
8 714 431 166 0
8 714 431 151 0
8 714 431 162 0
8 714 431 165 0
8 714 431 153 0
8 714 643 161 0
8 714 431 164 0
8 714 431 157 0

Tab. 30

Tab. 28
15. u., zewnętrzny czujnik
temperatury zasilania
Temperatura ( °C)
65
85
95
Opór (k?? )
14 772
11 981
9 786
8 047
6 653
5 523
4 608
3 856
3 243
2 744
2 332
1 990
1 704
1 464
1 262
1 093
950

Tab. 29

48

Wartości nastawcze dla mocy cieplnej i mocy c.

Wartości nastawcze dla mocy cieplnej i mocy c.

16. 1 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZSB 14... 21/23

U0

Moc kW
3, 6
4, 4
5, 1
10, 2
10, 9
11, 7
HS(0 °C) (kWh/m3)
Hi(15 °C) (kWh/m3)
Obciążenie kW
4, 5
5, 2
6, 0
6, 7
8, 2
9, 7
11, 2
12, 7
2E (20 mbar)
2Lw (20 mbar)
2Ls (13 mbar)
7, 6
7, 7
6, 8
Ilość gazu (l/min przy tV/tR = 80/60 °C)
7, 8
8, 8
9, 9
10, 4
12, 1
13, 7
15, 3
17, 2
14, 3
17, 0
19, 0
15, 6
18, 6
16, 9
20, 2
22, 6
18, 2
24, 4
19, 5
23, 5
26, 2
20, 7
25, 1
28, 0
22, 0
26, 7
29, 8
23, 3
28, 3
31, 7

Tab. 31

16. 2 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZSB 14... 31
Propan
54
5, 9
7, 4
9, 8
10, 6
11, 4
12, 2
8, 4
12, 5
12, 3
8, 9
11, 1
11, 8
12, 6
Tab. 32

49

16. 3 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZSB 22... 21/23

10, 0
13, 5
14, 6
15, 7
18, 0
19, 2
20, 3

10, 3
13, 8
15, 0
16, 1
17, 3
18, 5
19, 6
13, 4
17, 4
15, 4
18, 1
20, 6
23, 0
19, 3
23, 2
25, 8
21, 2
25, 7
28, 6
28, 2
31, 4
25, 2
30, 7
34, 3
27, 1
33, 2
37, 1
29, 1
35, 7
39, 9
31, 1
38, 3
42, 7
33, 0
40, 8
45, 5
35, 0
43, 3
48, 3

Tab. 33

16. 4 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZSB 22... 31
Tab. 34

16. 5 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZWB 28... 21/23

7, 9
13, 9
18, 4
19, 9
21, 4
22, 9
25, 9
27, 4

15, 8
18, 8
20, 4
21, 9
23, 4
24, 9
26, 5
19, 1
21, 1
22, 4
24, 7
28, 4
23, 7
29, 0
32, 0
26, 3
32, 3
28, 8
35, 6
39, 4
39, 0
43, 0
33, 9
42, 3
46, 7
36, 5
45, 6
50, 4
48, 9
54, 0
41, 6
50, 2
57, 7
44, 1
55, 5
61, 3
58, 8
65, 0

Tab. 35

16. 6 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZWB 28... 31
15, 5
20, 0
21, 5
12, 9
14, 4
15, 9
18, 9
20, 5
25, 0
Tab. 36

Protokół uruchomienia kotła

Protokół uruchomienia kotła

Klient/Użytkownik:......................................................................

Tu przykleić protokół pomiarowy

................................................................................................
Wykonawca instalacji:..................................................................
................................................................................................
Typ urządzenia:...........................................................................
Numer seryjny:...........................................................................
Data uruchomienia:.....................................................................
Ustawiony rodzaj gazu:.................................................................
Wartość opałowa HiB....................................................... kWh/m3'
Regulacja ogrzewania:..................................................................
Odprowadzenie spalin: System dwururowy?, LAS?, szyb?, oddzielne prowadzenie rur?
Pozostałe elementy instalacji:................................................................................................................................................................
Przeprowadzono następujące czynności
? Kontrola hydrauliki; Uwagi:................................................................................................................................................................
? Kontrola przyłączy elektrycznych; Uwagi:.............................................................................................................................................
? Kontrola ustawień regulacji grzewczej; Uwagi:......................................................................................................................................
Zmienione funkcje serwisowe: (Tutaj proszę odczytać zmienione funkcje serwisowe i wpisać wartości. )
Przykład funkcję serwisową 7. F zmieniono z 00 na 01

Ciśnienie przepływowe na przyłączu gazu................................ mbar

? Przeprowadzono pomiar straty kominowej

? Przeprowadzono kontrolę szczelności instalacji gazowej i wodnej
? Przeprowadzono kontrolę działania
? Klient/Użytkownik został zapoznany z obsługą urządzenia
? Dokumentacja urządzenia przekazana

Data i podpis wykonującego instalację:

52

Indeks

Indeks
Bezpiecznik sieciowy................................................ 20
Bezpieczniki......................................................... 20
Blok cieplny......................................................... 40
Budowa urządzenia
ZSB............................................................... 8
ZWB.............................................................. 6
C
Ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej...........................
Czynności konserwacyjne
Ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej.......................
Czynności kontrolne i konserwacyjne
Czyszczenie syfonu kondensatu.................................
Czynności podczas przeglądu/konserwacji
Sprawdzanie naczynia wzbiorczego.............................
Czynności w czasie przeglądu i konserwacji
Odczytanie ostatniego zapamiętanego błędu....................
Czynności w czasie przeglądu/konserwacji
Płytowy wymiennik ciepła (ZWB)................................

reset przeglądu (funkcja serwisowa 5. A)........................ 31
status GFA (funkcja serwisowa 8. C)............................. 33
suszenie budynku (funkcja serwisowa 7. E)..................... 32
temperatura c. (funkcja serwisowa A. b).................... 33
temperatura na czujniku temperatury podgrzewacza
(funkcja serwisowa A. C)....................................................... 33
temperatura na czujniku temperatury zasilania
(funkcja serwisowa A. A)....................................................... 33
temperatura zasilania wymagana przez regulator pogodowy
(funkcja serwisowa 6. 32
tryb roboczy (funkcja serwisowa 2. A)........................... 30
tryb załączania pompy dla trybu grzewczego
(funkcja serwisowa 1. E)....................................................... 30
typ kotła (funkcja serwisowa 4. E)............................... 31
ustawienie przyłącza NP - LP (funkcja serwisowa 5. E).......... 32
ustawienie typu podgrzewacza (funkcja serwisowa 5. d)........ 32
usterka GFA (funkcja serwisowa 8. d)........................... 33
użycie kanału przy 1-kanałowym zegarze sterującym
(funkcja serwisowa 5. )...................................................... 31
wejście zegara sterującego (funkcja serwisowa 6. E)............ 32
wersja oprogramowania (funkcja serwisowa 8. 33
wskazanie przeglądu (funkcja serwisowa 5. F)................... 32
zawór 3-drożny w pozycji środkowej (funkcja serwisowa 7. b).. 32
zresetowanie kotła (Heatrtronic 3) do ustawienia
podstawowego (funkcja serwisowa 8. E)................................. 33

D
Dane dotyczące urządzenia
Wyposażenie dodatkowe......................................... 5
Dezynfekcja termiczna.............................................. 27
Dostosowanie do rodzaju gazu...................................... 34
Druga płaszczyzna serwisowa....................................... 33

G
Gaz płynny.......................................................... 34
Gaz ziemny......................................................... 34

E
Elektrody............................................................ 40

Funkcje serwisowe.............................................. 39
funkcje serwisowe.......................................... 28-33

Funkcje serwisowe
aktualna moc grzewcza (funkcja serwisowa 9. C)................ 33
aktualna prędkość obrotowa wentylatora
(funkcja serwisowa 9. b)....................................................... 33
aktualne napięcie zacisk 2 (funkcja serwisowa 6. b)............. 32
aktualny przepływ turbiny (funkcja serwisowa 6. d)............. 32
automatyczna blokada taktowania (funkcja serwisowa 3. A)..... 30
blokada taktowania (funkcja serwisowa 3. 31
ciągły tryb roboczy (funkcja serwisowa 9. A)..................... 33
ciągły zapłon (funkcja serwisowa 8. F)........................... 33
czas wybiegu pompy (ogrzewanie) (funkcja serwisowa 9. F)..... 33
czas wybiegu wentylatora (funkcja serwisowa 5. b).............. 31
dezynfekcja termiczna (funkcja serwisowa 2. d)................. 30
dezynfekcja termiczna (funkcja serwisowa 3. b)................. 30
dźwięk ostrzegawczy (funkcja serwisowa 4. d)................... 31
funkcja odpowietrzania (funkcja serwisowa 2. 30
histereza (funkcja serwisowa 3. C)............................... 31
konfiguracja zacisków1-2-4 (funkcja serwisowa 7. F)............ 32
kontrolka robocza (funkcja serwisowa 7. A)...................... 32
maksymalna temperatura zasilania (funkcja serwisowa 2. b).... 30
minimalna ilość c. (ZWB) (funkcja serwisowa 7. b).......... 32
moc c. (kotły ZSB) (funkcja serwisowa 1. b)................ 30
moc grzewcza (funkcja serwisowa 1. A).......................... 29
numer wtyczki kodującej (funkcja serwisowa 8. b)............... 33
opóźnienie sygnału turbiny (tylko ZWB)
(funkcja serwisowa 9. 33
opóźnienie załączenia przy przyłączu solarnym
(funkcja serwisowa b. F) przy kotłach ZWB.............................. 33
ostatni zapamiętany błąd
(funkcja serwisowa 6. 39
ostatni zapisany błąd (funkcja serwisowa 6. A).................. 32
program napełniania syfonu (funkcja serwisowa 4. d)........... 31
I
Informacje o urządzeniu
Budowa urządzenia ZSB........................................... 8
Budowa urządzenia ZWB.......................................... 6
Opis urządzenia................................................... 5
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem........................... 4
Wymiary........................................................... 5
Zakres dostawy................................................... 4
Instalacja........................................................... 15
Miejsce montażu................................................ 16
K
Kabel sieciowy......................................................
Kolejne czynności podczas kontroli i konserwacji
Blok cieplny, sprawdzenie palnika i elektrod....................
Kolejność...........................................................
Komplet odpływowy................................................
Konserwacja/przegląd, wskazówki dotyczące
przeglądu/konserwacji..........................................
Kontrola
Przyłącza gazu i wody...........................................
Kontrola kominiarza
Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego...............
Kontrola zawartości spalin..........................................
L
Lista punktów kontrolnych podczas konserwacji

...................

19
53

Indeks
M
Miejsce montażu.................................................... 16
Pomieszczenie kotłowni......................................... 16
Powietrze do spalania........................................... 16
Minimalne odległości................................................. 5
Wskazówki ogólne........................................... 15, 37
N
Naczynie wzbiorcze................................................. 43
Nastawa proporcji gazu i powietrza (CO2).......................... 34
Ochrona przeciw zamarzaniu....................................... 26
Ochrona przeciwbryzgowa......................................... 23
Ochrona przez wodą rozpryskową.................................. 23
Ochrona środowiska................................................ 36
Odczytanie ostatniego zapamiętanego błędu....................... 39
Odpowietrzanie
funkcja odpowietrzania......................................... 30
Odprowadzenie spalin.............................................. 20
Ogrzewania grawitacyjne........................................... 16
Opakowanie........................................................ 36
Opis urządzenia....................................................... 5
P
Palnik...............................................................
Pierwsza płaszczyzna serwisowa...................................
Płaszczyzna serwisowa
druga............................................................
płaszczyzna serwisowa
pierwsza........................................................
Podłączenie elektryczne
Regulator ogrzewania, moduły obsługi zdalnej..................
zewnętrzna pompa c. (obieg pierwotny) (tylko ZBR)..........
Pomieszczenie kotłowni............................................
Powietrze do spalania..............................................
Protokół konserwacji...............................................
Protokół uruchomienia kotła........................................
Przycisk eco........................................................
Przyłącza gazu i wody...............................................
Przyłącze elektryczne...............................................
Czujnik temperatury.............................................
Przyłącze elektrycznej zewnętrznej pompy obiegu
grzewczego (obieg wtórny).....................................
Przyłączenie do sieci
Wymiana kabla sieciowego......................................

U
Uruchomienie....................................................... 24
Urządzenia z podgrzewaczem c. u................................. 26
Urządzenie do neutralizacji.......................................... 16
Ustawienia instalacji gazowej........................................ 49
Ustawienie
Heatronic........................................................ 28
Temperatury c. u............................................... 26
Usterki.............................................................. 45
Usterki, które nie są pokazywane na wyświetlaczu.................. 47
Usterki, które są pokazywane na wyświetlaczu...................... 46
Użytkowanie urządzeń ZSB bez podgrzewacza c. u................ 20
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.............................. 4
Wartości nastawy mocy cieplnej c. /c.
ZSB 14... 21/23................................................. 49
ZSB 14... 31..................................................... 49
ZSB 22... 50
ZSB 22... 50
ZWB 28... 51
ZWB 28... 51
Ważne wskazówki odnośnie instalacji.......................... 15, 37
Woda podgrzana solarnie........................................... 15
wskazanie usterek................................................... 45
Wymiary.............................................................. 5
Wymienić kabel sieciowy............................................ 23
wyposażenie dodatkowe............................................. 5
Wywołanie ostatniego zapamiętanego błędu........................ 32

52
Zakres dostawy...................................................... 4
Zawartość spalin.................................................... 36
Zdjąć obudowę...................................................... 18
Zestawy przezbrojeniowe........................................... 34

R
Recycling........................................................... 36
Regulacja c. o........................................................ 25
Rodzaj gazu......................................................... 34
Sprawdzenie przewodu gazowego..................................
Sprawdzenie przyłączy wody.......................................
Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego...................
Stare urządzenie....................................................
Syfon kondensatu..................................................

T
Tryb komfort........................................................ 26
Tryb letni........................................................... 26
Tryb oszczędny..................................................... 26

54

Notatki

55

Instrukcje obsługi i inne informacje

Chcemy, aby nasi klienci podążali we właściwym kierunku, dlatego zebraliśmy w jednym miejscu informacje, do których warto mieć komfortowy dostęp. Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcję obsługi swojego pojazdu.

Wprowadź numer VIN swojego pojazdu

—LUB—

Wpisz rocznik i model pojazdu

Łatwe w montażu, niezawodne i przyjazne w obsłudze

Solplanet ułatwia swoim klientom życie. Nasze produkty są łatwe w montażu, niezawodne i przyjazne w obsłudze.

Nieustannie pracujemy nad skracaniem czasu montażu i upraszczaniem użytkowania naszych produktów, aplikacji i informacji, oferując jednocześnie najwyższą wydajność i niezawodność.

W ten sposób możemy wspólnie realizować naszą misję dostarczania energii słonecznej dla każdego.

App Store

Podłączaj i monitoruj falowniki za pomocą naszych natywnych aplikacji mobilnych Pobierz ze swojego ulubionego sklepu z aplikacjami

Google Play

Monitoruj przez Internet

Monitoruj falowniki za pośrednictwem chmury internetowej. Zajrzyj bezpośrednio do naszego serwisu w chmurze tutaj.

Zazwyczaj falownik ma domyślnie wbudowane pewne podstawowe funkcje zarządzania mocą, które są wymagane w myśl lokalnych przepisów dotyczących funkcjonowania sieci energetycznych.
Funkcję zrządzania mocą można poszerzyć ręcznie za pomocą naszych rejestratorów danych (Wi-Fi Stick/AiCom). Zaloguj się do odpowiedniej aplikacji/serwera internetowego/chmury, gdzie będziesz mieć możliwość ustawienia wartości mocy czynnej/biernej lub stałego współczynnika mocy, charakterystykę mocy biernej, aby sterować mocą.
Za pomocą zewnętrznego urządzenia sterującego, np. RRCR (odbiornik radiowego sterowania okrężnego) lub DRED podłączonego do AiCom, falownik może odbierać instrukcje w czasie rzeczywistym i automatycznie sterować mocą wyjściową.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją użytkownika lub skontaktować się z naszym działem wsparcia technicznego.

Nasza wyjątkowa
gwarancja

Informacje na temat gwarancji

Wszystkie produkty Solplanet są wytwarzane zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości. Oferujemy standardową gwarancję do 5 lat bez uszczerbku dla gwarancji ustawowej, której udziela hurtownik lub sprzedawca detaliczny.

Czy chcesz sprawdzić status gwarancji swojego produktu? Aby użytkownik mógł bez trudu sprawdzić status gwarancji, udzielamy dostępu do bazy danych gwarancji firmy AISWEI, która jest właścicielem Solplanet.

Czy chcesz przedłużyć swoją gwarancję? Zaloguj się lub utwórz konto w firmie AISWEI, która jest właścicielem Solplanet oraz wykup przedłużenie gwarancji od 30 EUR na dodatkowe 5 lat lub dłużej.

Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Aeg Lfr61144b

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Aeg Lfr61144b

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Aeg Lfr61144b